OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1509), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 3 października 2003 r. wyżej wymieniony protokół. Dnia 30 października 2003 r. został złożony u depozytariusza — Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki dokument ratyfikacyjny.

Zgodnie z artykułem II protokołu wszedł on w życie dnia 27 lutego 2004 r. w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz niżej wymienionych państw:

Królestwa Belgii

Republiki Czeskiej

Królestwa Danii

Republiki Federalnej Niemiec

Republiki Francuskiej

Republiki Greckiej

Królestwa Hiszpanii

Republiki Islandii

Kanady

Wielkiego Księstwa Luksemburga

Królestwa Niderlandów

Królestwa Norwegii

Republiki Portugalskiej

Stanów Zjednoczonych Ameryki

Republiki Turcji

Republiki Węgierskiej

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republiki Włoskiej

Zgodnie z artykułem 10 Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 87, poz. 970), Republika Litewska stała się stroną wyżej wymienionego traktatu dnia 29 marca 2004 r.