OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r.,

w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2006 r. o ratyfikacji Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1039) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 października 2006 r. ratyfikował wyżej wymienioną Konwencję.

Zgodnie z artykułem 5, Konwencja weszła w życie dnia 1 kwietnia 2006 r.

Zgodnie z artykułem 5, w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja weszła w życie dnia 1 lutego 2007 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się lub staną się stronami Konwencji w podanych niżej datach:

Republika Cypryjska            1 października 2006 r.

Republika Czeska              1 października 2006 r.

Królestwo Danii                    1 kwietnia 2006 r.

Republika Estońska                1 kwietnia 2007 r.

Republika Finlandii                1 września 2006 r.

Republika Grecka                  1 czerwca 2007 r.

Irlandia                            1 sierpnia 2006 r.

Republika Litewska                 1 grudnia 2006 r.

Republika Łotewska                1 czerwca 2007 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 1 września 2006 r.

Republika Malty                  1 listopada 2006 r.

Królestwo Niderlandów            1 czerwca 2006 r.

Republika Federalna Niemiec       1 czerwca 2007 r.

Republika Portugalska                 1 maja 2007 r.

Republika Słowacka                1 kwietnia 2006 r.

Królestwo Szwecji                 1 września 2006 r.

Republika Węgierska               1 czerwca 2006 r.