OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), przyjętego przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w Genewie dnia 21 grudnia 2001 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ratyfikacji

Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został przyjęty przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w Genewie w dniu 21 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 822), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 sierpnia 2006 r. ratyfikował wyżej wymieniony Poprawiony Artykuł 1 Konwencji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt b Konwencji, Poprawiony Artykuł 1 Konwencji wszedł w życie dnia 18 maja 2004 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt b Konwencji, Poprawiony Artykuł 1 Konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie dnia 15 marca 2007 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) Następujące państwa, składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, stały się stronami Poprawionego Artykułu 1 Konwencji w podanych niżej datach:

Republika Albanii 12 maja 2006 r.

Republika Argentyńska 25 lutego 2004 r.

Związek Australijski 3 grudnia 2002 r.

Republika Austrii 25 września 2003 r.

Królestwo Belgii 12 lutego 2004 r.

Republika Bułgarii 28 lutego 2003 r.

Burkina Faso 26 listopada 2003 r.

Chińska Republika Ludowa 1)  11 sierpnia 2003 r.

Republika Chorwacji 27 maja 2003 r.

Republika Czeska 6 czerwca 2006 r.

Królestwo Danii 15 września 2004 r.

Republika Estońska 12 maja 2003 r.

Republika Finlandii 22 czerwca 2004 r.

Republika Francuska 10 grudnia 2002 r.

Republika Grecka 26 listopada 2004 r.

Królestwo Hiszpanii 9 lutego 2004 r.

Republika Indii 18 maja 2005 r.

Japonia 10 lipca 2003 r.

Kanada 22 lipca 2002 r.

Republika Korei 13 lutego 2003 r.

Republika Liberii 16 września 2005 r.

Księstwo Liechtensteinu 18 czerwca 2004 r.

Republika Litewska 12 maja 2003 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 13 czerwca 2005 r.

Republika Łotewska 23 kwietnia 2003 r.

Republika Malty 24 września 2004 r.

Meksykańskie Stany Zjednoczone 22 maja 2003 r.

Republika Mołdowy 5 stycznia 2005 r.

Królestwo Niderlandów 2)  19 maja 2004 r.

Republika Federalna Niemiec 26 stycznia 2005 r.

Królestwo Norwegii 18 listopada 2003 r.

Republika Panamy 16 sierpnia 2004 r.

Republika Peru 14 lutego 2005 r.

Rumunia 25 sierpnia 2003 r.

Serbia 11 listopada 2003 r.

Republika Sierra Leone 30 września 2004 r.

Republika Słowacka 11 lutego 2004 r.

Demokratyczna Socjalistyczna

Republika Sri Lanki 24 września 2004 r.

Konfederacja Szwajcarska 19 stycznia 2004 r.

Królestwo Szwecji 3 grudnia 2002 r.

Republika Turcji 2 marca 2005 r.

Ukraina 29 czerwca 2005 r.

Stolica Apostolska 9 grudnia 2002 r.

Republika Węgierska 27 grudnia 2002 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 25 lipca 2002 r.

Republika Włoska 1 września 2004 r.

2) Przy składaniu dokumentów przyjęcia podane niżej państwa złożyły następujące oświadczenia:
Meksykańskie Stany Zjednoczone

The United Mexican States

„Rząd Meksyku rozumie, że konflikty niemające międzynarodowego charakteru, o których mówi się w ustępie 3 artykułu 1 ze zmianami, odnoszą się do sytuacji przewidzianych w artykule 3 wspólnym dla Konwencji Genewskich z 1949 r. „The Government of Mexico understads that the conflicts not of an international character referred to in article 1, paragraph 3 as amended correspond to the situations refereed to in article 3 common to the Geneva Conventions of 1949.

Rząd Meksyku rozumie dalej, że ustęp 7 artykułu 1 ze zmianami, nie wyklucza stosowania przyszłych protokołów do sytuacji, które zostały zdefiniowane w ustępie 2 artykułu 1 ze zmianami, i zastrzega sobie prawo do przyjęcia takiego stanowiska, które najbardziej odpowiadać będzie jego interesom przy negocjowaniu przyszłych protokołów dodatkowych.”

The Government of Mexico further understands that article 1, paragraph 7, as amended does not prejudice the applicability of future protocols to such situations as those defined in article 1, paragraph 2, as amended, and reserves the right to take positions that best accommodate its interests in negotiating future additional protocols.”

Stolica Apostolska

The Holy See

„... oświadcza o przyjęciu z upoważnienia Stolicy Apostolskiej przedmiotowej poprawki do Artykułu 1 Konwencji, przy uwzględnieniu, że zgodnie z ustępem 4 poprawionego Artykułu 1, prawo Stron „przy zastosowaniu wszelkich prawnych środków do utrzymania lub przywrócenia prawa i porządku w Państwie, lub do obrony jedności narodowej i integralności terytorialnej Państwa”, powinno być interpretowane zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym, Kartą Narodów Zjednoczonych i innymi zasadami międzynarodowymi.”

„... declares the acceptance on the part of the Holy See of said amendment to Article 1 of the Convention, considering that in accordance with paragraph 4 of amended Article 1 the right of the Parties, „by all legitimate means, to maintain or reestablish law and order in the State or to defend the national unity and territorial integrity of the State” should be interpreted in conformity with international humanitarian law, the United Nations' Charter and other international rules.”1) Poprawiony Artykuł 1 Konwencji ma zastosowanie do Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej i do Specjalnego Regionu Administracyjnego Makao Chińskiej Republiki Ludowej.

2) Dotyczy Królestwa w Europie.