OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 33 ust. 4 Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 136, poz. 1529) dnia 18 października 2000 r. podczas 82. sesji Komitetu Prawnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej zostały przyjęte Poprawki do kwot limitów odszkodowania określonych w powyższym Protokole.

Zgodnie z art. 33 ust. 8 Protokołu, Poprawki weszły w życie wobec Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych Państw-Stron Protokołu dnia 1 listopada 2003 r.