OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 15 ust. 4 Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 136, poz. 1526) dnia 18 października 2000 r. podczas 82. sesji Komitetu Prawnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej zostały przyjęte

Poprawki do kwot limitów określonych w powyższym Protokole.

Zgodnie z art. 15 ust. 8 Protokołu, Poprawki weszły w życie wobec Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych Państw-Stron Protokołu dnia 1 listopada 2003 r.