OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonego w Genewie dnia 5 lipca 1978 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 27 października 2010 r. Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzony w Genewie dnia 5 lipca 1978 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 28 grudnia 1980 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 protokołu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi on w życie dnia 21 lutego 2011 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) następujące państwa stały się stronami protokołu, składając dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia w podanych niżej datach:


Republika Albanii 12 stycznia 2007 r.
Republika Armenii 9 czerwca 2006 r.
Republika Austrii 19 lutego 1981 r.
Republika Białorusi 29 lipca 2008 r.
Królestwo Belgii 6 czerwca 1983 r.
Republika Cypryjska 2 lipca 2003 r.
Republika Czeska 29 czerwca 2006 r.
Królestwo Danii 20 maja 1980 r.
Republika Estońska 17 grudnia 1993 r.
Republika Finlandii 15 maja 1980 r.
Republika Francuska 14 kwietnia 1982 r.
Republika Grecka 16 maja 1985 r.
Gruzja 4 sierpnia 1999 r.
Królestwo Hiszpanii 11 października 1982 r.
Islamska Republika Iranu 17 września 1998 r.
Irlandia 31 stycznia 1991 r.
Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 13 listopada 2008 r.
Republika Kirgiska 2 kwietnia 1998 r.
Republika Libańska 22 marca 2006 r.
Republika Litewska 17 marca 1993 r.
Wielkie Księstwo Luksemburga 1 sierpnia 1980 r.
Republika Łotewska 14 stycznia 1994 r.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 20 czerwca 1997 r.
Republika Malty 21 grudnia 2007 r.
Republika Mołdowy 31 maja 2007 r.
Królestwo Niderlandów 1 28 stycznia 1986 r.
Republika Federalna Niemiec 29 września 1980 r.
Królestwo Norwegii 31 sierpnia 1984 r.
Republika Portugalska 22 sierpnia 1979 r.
Rumunia 4 maja 1981 r.
Republika Słowacka 20 lutego 2008 r.
Konfederacja Szwajcarska 10 października 1983 r.
Królestwo Szwecji 30 kwietnia 1985 r.
Republika Tunezyjska 24 stycznia 1994 r.
Republika Turcji 2 sierpnia 1995 r.
Turkmenistan 18 września 1996 r.
Republika Uzbekistanu 27 listopada 1996 r.
Republika Węgierska 18 czerwca 1990 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 2 5 października 1979 r.
Republika Włoska 17 września 1982 r.

2) podczas ratyfikacji lub przystąpienia podane niżej państwa złożyły następujące deklaracje i zastrzeżenia:

Republika Francuska

Zastrzeżenie:

„Rząd Republiki Francuskiej w odniesieniu do artykułu 9 Protokołu oświadcza, że nie uważa się za związany artykułem 8 ustanawiającym obowiązkową jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.”

Rumunia

Zastrzeżenie zgłoszone podczas podpisania i potwierdzone przy ratyfikacji:

„Socjalistyczna Republika Rumunii oświadcza, na mocy artykułu 9 Protokołu Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r., że nie uważa się za związaną artykułem 8 Protokołu, na mocy którego wszelkie spory między dwiema lub większą liczbą Umawiających się Stron związane z interpretacją lub wdrożeniem postanowień Protokołu, których Strony nie są w stanie rozwiązać drogą negocjacji lub w inny sposób, mogą, na wniosek którejkolwiek z Umawiających się Stron, zostać skierowane do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Socjalistyczna Republika Rumunii uważa, że takie spory mogą zostać skierowane do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jedynie za zgodą wszystkich stron sporu, w każdym poszczególnym przypadku.”

Deklaracja złożona podczas podpisania i potwierdzona przy ratyfikacji:

„Socjalistyczna Republika Rumunii oświadcza również, że postanowienia artykułu 3, ustępy 1 i 2 Protokołu nie są zgodne z zasadą, na mocy której wielostronne traktaty międzynarodowe muszą być otwarte dla wszystkich państw, których dotyczą. Socjalistyczna Republika Rumunii oświadcza również, że utrzymanie niektórych obszarów w stanie zależności, o czym mowa w artykule 7 Protokołu, nie jest zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych w zakresie przyznawania swobody państwom i narodom kolonialnym, w tym z Deklaracją zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdziałania państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, przyjętą jednogłośnie w 1970 r. przez Zgromadzenie Ogólne w rezolucji 2625 (XXV), która nakłada na państwa obowiązek realizacji zasady równości praw i samostanowienia narodów w celu szybkiego zakończenia kolonializmu.”

Konfederacja Szwajcarska

Deklaracja:

„W odniesieniu do nowych ustępów 7 i 9 artykułu 23 CMR, które zostały dodane zgodnie z artykułem 2 Protokołu, Szwajcarska Rada Federalna oświadcza, że Szwajcaria określa wartość waluty narodowej w oparciu o Specjalne Prawa Ciągnienia w następujący sposób:

Każdego dnia Szwajcarski Bank Narodowy (BNS) podaje Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (IMF) średni kurs dolara amerykańskiego na rynku walutowym w Zurychu. Kurs wymiany walut Specjalnych Praw Ciągnienia we frankach szwajcarskich otrzymuje się w oparciu o niniejszy kurs dolara i kurs Specjalnych Praw Ciągnienia w stosunku do dolara, obliczany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Na podstawie powyższych kursów, Szwajcarski Bank Narodowy oblicza średni kurs Specjalnych Praw Ciągnienia, który publikuje w biuletynie miesięcznym.”

Republika Turcji

Zastrzeżenie:

„Republika Turcji nie uważa się za związaną artykułem 8 Protokołu Dodatkowego, na mocy którego wszelkie spory między dwiema lub większą liczbą Umawiających się Stron związane z interpretacją lub wdrożeniem postanowień Protokołu, których Strony nie są w stanie rozwiązać drogą negocjacji lub w inny sposób, mogą, na wniosek którejkolwiek z Umawiających się Stron, zostać skierowane do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.”


1  Dotyczy Królestwa w Europie.

2  Protokół ratyfikowany w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Protokół ma zastosowanie do Wyspy Man od dnia 18 lipca 1982 r. oraz do Guernsey od dnia 7 stycznia 1987 r.