OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r, odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi,

sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 sierpnia 1995 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 stycznia 2006 r. ratyfikował Umowę w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 4 sierpnia 1995 r.

Dnia 14 marca 2006 r. złożono Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych, jako depozytariuszowi umowy, dokument przystąpienia.

Zgodnie z artykułem 40 ustęp 1 umowa weszła w życie dnia 11 grudnia 2001 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artykułem 40 ustęp 2, weszła ona w życie dnia 13 kwietnia 2006 r.

Przy składaniu dokumentu przystąpienia złożono następującą deklarację:

„Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, że jako członek Wspólnoty Europejskiej, Rzeczpospolita Polska przeniosła na Wspólnotę Europejską swoje kompetencje w odniesieniu do pewnych kwestii regulowanych niniejszą umową.

Jednocześnie Rzeczpospolita Polska potwierdza deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji Umowy w sprawie wykonania postanowień Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi.”

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa i organizacja międzynarodowa złożyły dokumenty ratyfikacyjne bądź przystąpienia w podanych niżej datach:

Związek Australijski  23 grudnia 1999 r.

Republika Austrii  19 grudnia 2003 r.

Wspólnota Bahamów  16 stycznia 1997 r.

Barbados   22 września 2000 r.

Królestwo Belgii  19 grudnia 2003 r.

Belize    14 lipca 2005 r.

Federacyjna Republika Brazylii 8 marca 2000 r.

Republika Cypryjska  25 września 2002 r.

Królestwo Danii  19 grudnia 2003 r.

Republika Finlandii  19 grudnia 2003 r.

Republika Francuska  19 grudnia 2003 r.

Królestwo Hiszpanii  19 grudnia 2003 r.

Republika Grecka  19 grudnia 2003 r.

Republika Gwinei  16 września 2005 r.

Republika Indii  19 sierpnia 2003 r.

Republika Islandii  14 lutego 1997 r.

Islamska Republika Iranu 17 kwietnia 1998 r.

Irlandia   19 grudnia 2003 r.

Kanada   3 sierpnia 1999 r.

Republika Kenii   13 lipca 2004 r.

Republika Kiribati  15 września 2005 r.

Republika Kostaryki  18 czerwca 2001 r.

Republika Liberii  16 września 2005 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 19 grudnia 2003 r.

Republika Malediwów  30 grudnia 1998 r.

Republika Malty  11 listopada 2001 r.

Republika Mauritiusu  25 marca 1997 r.

Sfederowane Stany Mikronezji 23 maja 1997 r.

Księstwo Monako  9 czerwca 1999 r.

Republika Namibii  8 kwietnia 1998 r.

Republika Nauru  10 stycznia 1997 r.

Królestwo Niderlandów 1)   19 grudnia 2003 r.

Republika Federalna Niemiec 19 grudnia 2003 r.

Królestwo Norwegii  30 grudnia 1996 r.

Nowa Zelandia 2)   18 kwietnia 2001 r.

Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei  4 czerwca 1999 r.

Republika Portugalska  19 grudnia 2003 r.

Republika Południowej Afryki 14 sierpnia 2003 r.

Federacja Rosyjska  4 sierpnia 1997 r.

Saint Lucia   9 sierpnia 1996 r.

Niezależne Państwo Samoa 25 października 1996 r.

Republika Senegalu  30 stycznia 1997 r.

Republika Seszeli  20 marca 1998 r.

Republika Słowenii  15 czerwca 2006 r.

Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki 24 października 1996 r.

Stany Zjednoczone Ameryki 21 sierpnia 1996 r.

Królestwo Szwecji  19 grudnia 2003 r.

Królestwo Tonga   31 lipca 1996 r.

Ukraina   27 lutego 2003 r.

Wschodnia Republika Urugwaju 10 września 1999 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 3)  19 grudnia 2003 r.

Republika Włoska  19 grudnia 2003 r.

Wyspy Cooka   1 kwietnia 1999 r.

Republika Wysp Fidżi  12 grudnia 1996 r.

Republika Wysp Marshalla  19 marca 2003 r.

Wyspy Salomona  13 lutego 1997 r.

Wspólnota Europejska  19 grudnia 2003 r.

W momencie podpisania oraz przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia podane niżej państwa oraz organizacja międzynarodowa złożyły następujące deklaracje:
Republika Austrii

Republic of Austria

„Republika Austrii deklaruje w momencie ratyfikacji Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi, że jako członek Wspólnoty Europejskiej przeniosła kompetencję na Wspólnotę w odniesieniu do następujących kwestii regulowanych przez umowę:

„The Republic of Austria declares upon ratification of the Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks that she has, as a Member State of the European Community, transferred competence to the Community in respect of the following matters governed by the Agreement:
I. Kwestie, w których Wspólnota ma kompetencję wyłączną I. Matters for which the Community has exclusive competence

1. Państwa członkowskie przeniosły kompetencję na Wspólnotę w odniesieniu do ochrony i zarządzania żywymi zasobami morskimi. Od tej chwili w tej dziedzinie do Wspólnoty należy przyjmowanie odpowiednich zasad i regulacji (które państwa członkowskie wykonują) i w jej kompetencji jest zawieranie zobowiązań zewnętrznych z państwami trzecimi lub kompetentnymi organizacjami. Ta kompetencja ma zastosowanie w odniesieniu do wód znajdujących się pod narodową jurysdykcją połowową oraz mórz pełnych.

1. Member States have transferred competence to the Community with regard to the conservation and management of living marine resources. Hence, in this field, it is for the Community to adopt the relevant rules and regulations (which the Member States enforce) and within its competence to enter into external undertakings with third States or competent organisations. This competence applies in regard of waters under national fisheries jurisdiction and to the high seas.

2. Wspólnota sprawuje kompetencję regulacyjną przyznaną zgodnie z prawem międzynarodowym państwu bandery do określania sposobów ochrony i zarządzania morskimi zasobami połowowymi stosowanymi do statków pływających pod banderą państw członkowskich i zapewnia, że państwo członkowskie przyjmuje przepisy pozwalające na wdrożenie wspomnianych środków.

2. The Community enjoys the regulatory competence granted under international law to the flag State of a vessel to determine the conservation and management measures for marine fisheries resources applicable to vessels flying the flag of Member States and to ensure that Member States adopt provisions allowing for the implementation of the said measures.

3. Niemniej jednak, środki mające zastosowanie w odniesieniu do kapitanów i oficerów statków rybackich, jak na przykład odmowa, cofnięcie lub zawieszenie zezwoleń do sprawowania takich funkcji, należą do kompetencji państw członkowskich zgodnie z ich narodowym prawodawstwem. Środki odnoszące się do sprawowania jurysdykcji przez państwo bandery nad jego statkami na morzu pełnym, w szczególności takie, jak te odnoszące się do przejęcia i zaniechania kontroli nad statkami rybackimi przez państwa inne iż państwo bandery, współpracy międzynarodowej w odniesieniu do egzekwowania i odzyskiwania kontroli nad ich statkami, należą do kompetencji państw członkowskich zgodnie z prawem wspólnotowym.

3. Nevertheless, measures applicable in respect of masters and other officers of fishing vessels, for example refusal, withdrawal or suspension of authorisations to serve as such, are within the competence of the Member States in accordance with their national legislation. Measures relating to the exercise of jurisdiction by the flag State over its vessels on the high seas, in particular provisions such as those related to the taking and relinquishing of control of fishing vessels by States other than the flag State, international cooperation in respect of enforcement and the recovery of the control of their vessels, are within the competence of the Member States in compliance with Community law.

II. Kwestie, w których zarówno Wspólnota, jak i państwa członkowskie mają kompetencję II. Matters for which both the Community and its Member States have competence

4. Wspólnota dzieli kompetencję z państwami członkowskimi w następujących kwestiach regulowanych niniejszą umową: wymagania dla rozwijających się państw, badania naukowe, środki państwa portu i środki podejmowane w odniesieniu do podmiotów niebędących członkami regionalnych organizacji połowowych i stronami tej umowy. Następujące przepisy umowy stosuje się do Wspólnoty i jej państw członkowskich:

4. The Community shares competence with its Member States on the following matters governed by this Agreement: requirements of developing States, scientific research, port-State measures and measures adopted in respect of non--members of regional fisheries organisations and non-Parties to the Agreement. The following provisions of the Agreement apply both to the Community and to its Member States:

— przepisy generalne (artykuły 1, 4 i 34 do 50), — general provisions: (articles 1, 4, and 34 to 50),

— rozstrzyganie sporu (część VIII).”

— dispute settlement: (Part VIII).”

Deklaracje interpretacyjne: Interpretative declarations:

„1. Republika Austrii rozumie, że terminy „geograficzna specyfika”, „indywidualne cechy subregionu lub regionu”, „czynniki społeczno-ekonomiczne, geograficzne i środowiskowe”, „naturalna charakterystyka morza” oraz inne podobne terminy stosowane w odniesieniu do regionu geograficznego nie powodują uszczerbku dla praw i obowiązków państw zgodnie z prawem międzynarodowym.

„1.The Republic of Austria understands that the terms „geographical particularities”, „specific characteristics of the sub-region or region”, „socio-economic, geographical and environmental factors”, „natural characteristics of that sea” or any other similar terms employed in reference to a geographical region do not prejudice the rights and duties of States under international law.

2. Republika Austrii rozumie, że żadne przepisy tej umowy nie mogą być interpretowane w taki sposób, który naruszałby zasadę wolności pełnego morza, uznawaną przez prawo międzynarodowe.

2. The Republic of Austria understands that no provision of this Agreement may be interpreted in such a way as to conflict with the principle of freedom of the high seas, recognised by international law.

3. Republika Austrii rozumie, że termin „Państwa, których obywatele łowią na pełnym morzu” nie stanowi żadnych nowych podstaw dla jurysdykcji opartej na narodowości osób zaangażowanych w połów na pełnym morzu raczej niż na zasadzie jurysdykcji państwa bandery.

3. The Republic of Austria understands that the term „States whose nationals fish on the high seas” shall not provide any new grounds for jurisdiction based on the nationality of persons involved in fishing on the high seas rather than on the principle of flag State jurisdiction.

4. Umowa nie przyznaje żadnemu państwu prawa do utrzymywania lub stosowania jednostronnych środków podczas okresu przejściowego, do którego odnosi się artykuł 21 (3). Następnie, jeśli żadne porozumienie nie zostanie zawarte, państwa będą działały wyłącznie zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 21 i 22 umowy.

4. The Agreement does not grant any State the right to maintain or apply unilateral measures during the transitional period as referred to in article 21 (3). Thereafter, if no agreement has been reached. States shall act only in accordance with the provisions provided for in articles 21 and 22 of the Agreement.

5. Odnośnie do zastosowania artykułu 21, Republika Austrii rozumie, że w przypadku, gdy państwo bandery deklaruje, że zamierza sprawować swą władzę zgodnie z postanowieniami artykułu 19 nad statkiem rybackim pływającym pod jego banderą, władze państwa przeprowadzającego kontrolę powstrzymają się od sprawowania wszelkiej dalszej władzy nad takim statkiem zgodnie z postanowieniami artykułu 21. Wszelki spór wynikły w odniesieniu do tej kwestii powinien zostać rozstrzygnięty zgodnie z procedurami ustanowionymi w części VIII umowy. Żadne państwo nie może podnosić takiego sporu dla utrzymania kontroli nad statkiem, który nie należy do jego bandery. Republika Austrii nadto uważa, że słowo „bezprawne” w artykule 21 (18) umowy powinno być interpretowane w świetle całej umowy, a w szczególności jej artykułów 4 i 35.

5. Regarding the application of article 21, the Republic of Austria understands that, when a flag State declares that it intends to exercise its authority, in accordance with the provisions in article 19, over a fishing vessel flying its flag, the authorities of the inspecting State shall not purport to exercise any further authority under the provisions of article 21 over such a vessel. Any dispute related to this issue shall be settled in accordance with the procedures provided for in Part VIII of the Agreement. No State may invoke this type of dispute to remain in control of a vessel which does not fly its flag. In addition, the Republic of Austria considers that the word „unlawful” in article 21 (18) of the Agreement should be interpreted in the light of the whole Agreement, and in particular, articles 4 and 35 thereof.

6. Republika Austrii powtarza, że wszystkie państwa powinny powstrzymać się w swych relacjach od groźby lub użycia siły zgodnie z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego. Karty Narodów Zjednoczonych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Ponadto, Republika Austrii podkreśla, że użycie siły, do którego odnosi się artykuł 22, stanowi środek wyjątkowy, który musi opierać się na pełnym przestrzeganiu zasady proporcjonalności, a jakiekolwiek nadużycie takiego środka będzie pociągać za sobą odpowiedzialność międzynarodową państwa przeprowadzającego kontrolę. Każdy przypadek nieprzestrzegania będzie rozwiązywany środkami pokojowymi i zgodnie z odpowiednimi procedurami rozwiązywania sporu. Ponadto, Republika Austrii uważa, że odpowiednie terminy i warunki wejścia na pokład i kontroli powinny być nadal opracowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami prawa międzynarodowego w ramach właściwych regionalnych lub subregionalnych organizacji do spraw zarządzania połowami lub układów.

6. The Republic of Austria reiterates that all States shall refrain in their relations from the threat or use of force in accordance with general principles of international law, the United Nations Charter and the United Nations Convention on the Law of the Sea. In addition, the Republic of Austria underlines that the use of force as referred to in article 22 constitutes an exceptional measure which must be based on the strictest compliance with the principle of proportionality and that any abuse thereof shall imply the international liability of the inspecting State. Any case of non-compliance shall be resolved by peaceful means and in accordance with the applicable dispute-settlement procedures. Furthermore, the Republic of Austria considers that the relevant terms and conditions for boarding and inspection should be further elaborated in accordance with the relevant principles of international law in the framework of the appropriate regional and subregional fisheries management organisations and arrangements.

7. Republika Austrii rozumie, że w stosowaniu postanowień artykułu 21 (6), (7) i (8) państwo bandery opierać się może na wymogach swego systemu prawnego, w którym to organy ścigania uznają, czy podjąć ściganie w świetle okoliczności każdej sprawy. Decyzje państwa bandery opierające się na takich wymogach nie mogą być interpretowane jako brak reakcji lub podjęcia działania.”

7. The Republic of Austria understands that in the application of the provisions of article 21 (6), (7) and (8), the flag State may rely on the requirements of its legal system under which the prosecuting authorities enjoy a discretion to decide whether or not to prosecute in the light of all the facts of a case. Decisions of the flag State based on such requirements shall not be interpreted as failure to respond or to take action.”

Potwierdzenie deklaracji złożonych przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji: Confirmation of the declarations made by the European Community upon ratification:

„Republika Austrii niniejszym potwierdza deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi,...:”

„The Republic of Austria hereby confirms the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement for the implementing of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks,...:”

Królestwo Belgii

Kingdom of Belgium

„Rząd Królestwa Belgii odwołuje się jako członek Wspólnoty Europejskiej, że przeniósł kompetencję na Wspólnotę w odniesieniu do pewnych kwestii regulowanych tą umową. „The Government of the Kingdom of Belgium recalls that as a Member of the European Community, it has transferred competence to the Community in respect of certain matters governed by the Agreement.

Królestwo Belgii niniejszym potwierdza deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi.”

The Kingdom of Belgium hereby confirms the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 198 [2] relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.”

Chińska Republika Ludowa

People's Republic of China

„Rząd Chińskiej Republiki Ludowej wierzy, że niniejsza umowa stanowi istotny element rozwoju Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Umowa ta będzie miała szczególny wpływ na ochronę i zarządzanie żywymi zasobami morskimi, a w szczególności zasobami połowowymi na morzu pełnym, jak również na międzynarodową współpracę w zakresie rybołówstwa. Przy podpisaniu umowy Rząd Chińskiej Republiki Ludowej pragnie złożyć nastepujące oświadczenie zgodnie z artykułem 43 umowy: „It is the belief of the Government of the People's Republic of China that the [said Agreement] is an important development of the United Nations Convention on the Law of the Sea. This Agreement will have a significant impact on the conservation and management of living marine resources, especially fish resources in the high seas as well as on the international cooperation in fishery. Upon signing the Agreement, the Government of the People's Republic of China wish to make the following statement in accordance with article 43 of the Agreement:

1. Odnośnie do rozumienia ustępu 7 artykułu 21 umowy: Rząd Chińskiej Republiki Ludowej uważa, że działania wykonawcze prowadzone przez państwo przeprowadzające kontrolę z upoważnieniem państwa bandery ingeruje w suwerenność i narodowe prawodawstwo tychże państw. Upoważnione działania wykonawcze powinny ograniczać się do trybu i celu określonego w upoważnieniu państwa bandery. Działania wykonawcze dokonywane przez państwo przeprowadzające kontrolę w takich okolicznościach powinny ograniczać się do upoważnienia państwa bandery.

1. About the understanding of paragraph 7 of article 21 of the Agreement: The Government of China is of the view that the enforcement action taken by the inspecting State with the authorization of the flag State involves state sovereignty and national legislation of the States concerned. The authorized enforcement action should be limited to the mode and scope as specified in the authorization by the flag State. Enforcement action by the inspecting State under such circumstances should only be that of executing the authorization of the flag state.

2. Odnośnie do rozumienia litery (f) ustępu 1 artykułu 22 umowy: litera ta stanowi, że państwo przeprowadzające kontrolę powinno zapewnić, aby jego prawidłowo upoważnieni inspektorzy „unikali użycia siły z wyjątkiem przypadków, gdy i o ile jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa inspektorów i w przypadkach, gdy inspektorom utrudnia się wypełnianie ich obowiązków. Zastosowane środki siłowe nie wykraczają poza wymagane w określonych okolicznościach”. Rozumienie przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej tych postanowień jest takie, że tylko, kiedy bezpieczeństwo upoważnionych inspektorów, których upoważnienie zostało prawidłowo zweryfikowane, jest zagrożone i utrudnia się ich normalne czynności kontrolne poprzez stosowanie przemocy przez załogę statku rybackiego poddawanego kontroli, inspektorzy podejmują stosowne środki przymusu niezbędne dla zaniechania takiej przemocy. Należy podkreślić, że użycie siły przez inspektorów jest podejmowane wyłącznie przeciwko tym członkom załogi, którzy dokonują aktów przemocy i nigdy nie może być skierowane przeciwko całemu statkowi i załodze jako takim.”

2. About the understanding of subparagraph (f), paragraph 1 of article 22 of the Agreement: This subparagraph provides that the inspecting State shall ensure that its duly authorized inspectors „avoid the use of force except when and to the degree necessary to ensure the safety of the inspectors and where the inspectors are obstructed in the execution of their duties. The degree of force used shall not exceed that reasonably required in the circumstances”. The understanding of the Chinese Government on this provision is that only when the personal safety of the authorized inspectors whose authorization has been duly verified is endangered and their normal inspecting activities are obstructed by violence committed by crew members of fishermen of the fishing vessel under inspection, may the inspectors take appropriate compulsory measures necessary to stop such violence. It should be emphasized that the action of force by the inspectors shall only be taken against those crew members or fishermen committing the violence and must never be taken against the vessel as a whole or other crew members or fishermen.”

Królestwo Danii

Kingdom of Denmark

„W tym względzie. Rząd Królestwa Danii przypomina, że jako członek Wspólnoty Europejskiej, Królestwo Danii przeniosło swoją kompetencję na Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pewnych kwestii regulowanych niniejszą umową, które są określone w aneksie do niniejszego listu. Aneks ten zawiera także deklaracje interpretacyjne Wspólnoty Europejskiej i jej krajów członkowskich do niniejszej umowy. Jednocześnie [Królestwo Danii] niniejszym potwierdza deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską w momencie ratyfikacji umowy.”

„In this respect, the Government of the Kingdom of Denmark recalls that as a Member of the European Community, Denmark has transferred competence to the European Community in respect of certain matters governed by the Agreement, which are specified in the Annex to this letter. This Annex also contains interpretative declarations by the European Community and its Member States to the Agreement. At the same time, [Denmark] hereby confirms the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement.”

Republika Finlandii

Republic of Finland

„Republika Finlandii przypomina, że jako członek Wspólnoty Europejskiej, przeniosła swoją kompetencję na Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pewnych kwestii regulowanych niniejszą umową, które są określone w aneksie do dokumentu ratyfikacyjnego. Republika Finlandii niniejszym potwierdza deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji umowy.”

„Finland recalls that, as a Member State of the European Community, it has transferred competence to the European Community in respect of certain matters governed by the Agreement, which are specified in the Annex to the instrument of ratification. Finland hereby confirms the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement.”

Republika Francuska

French Republic

„1. Rząd Republiki Francuskiej przypomina, że wymogi dla wdrożenia umowy muszą być ściśle w zgodzie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. „1.The Government of the French Republic recalls that the requirements for implementing the Agreement must be strictly in conformity with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.

2. Rząd Republiki Francuskiej niniejszym deklaruje, że postanowienia artykułów 21 i 22 stosuje się wyłącznie do morskich czynności połowowych.

2. The Government of the French Republic hereby declares that the provisions of articles 21 and 22 apply only to maritime fishing operations.

3. Postanowienia te nie mogą być uważane za mogące być rozszerzane na inne statki dokonujące transportu morskiego zgodnie z innym międzynarodowym dokumentem lub być przenoszone do jakiegoś innego dokumentu niemającego bezpośredniego zastosowania do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi regulowanymi niniejszą umową.

3. These provisions cannot be regarded as capable of being extended to cover vessels engaged in maritime transport under another international instrument, or of being transferred to any instrument not dealing directly with the conservation and management of fisheries resources covered by the Agreement.

Zgodnie z artykułem 47.1 umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowy-mi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi (wraz z dwoma aneksami), sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 grudnia 1995 r., której depozytariuszem są Narody Zjednoczone, i zgodnie z artykułem 5.2 aneksu IX do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, Rząd Republiki Francuskiej niniejszym deklaruje, że jako członek Wspólnoty Europejskiej, Republika Francuska przeniosła kompetencje objęte umową na Wspólnotę Europejską. Kompetencje te są wyliczone w aneksie do tejże deklaracji.

In accordance with article 47.1 of the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (with two annexes), done at New York on 4 December 1995, of which the United Nations is the depository, and in accordance with article 5.2 of Annex IX to the United Nations Convention on the Law of the Sea, the Government of the French Republic hereby declares that, as a member of the European Community, France has transferred competences dealt with in the Agreement to the European Community. These competences are listed in an Annex to this declaration.
Rząd Republiki Francuskiej także potwierdza treść deklaracji złożonych przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji tej umowy. The Government of the French Republic also confirms the content of the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement.
Deklaracje interpretacyjne: Interpretative declarations:

1. Ratyfikując umowę w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi. Rząd Republiki Francuskiej deklaruje, że uważa, iż umowa stanowi istotny wkład dla zapewnienia długookresowej ochrony i zrównoważonego gospodarowania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi oraz promuje międzynarodową współpracę nakierowaną na ten cel.

1. In ratifying the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, the Government of the French Republic declares that it considers that the Agreement constitutes an important effort to ensure the long-term conservation and sustainable use of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks and to promote international cooperation to that end.

2. Rząd Republiki Francuskiej rozumie, że terminy „geograficzna specyfika”, „indywidualne cechy sub-regionu lub regionu”, „czynniki spoteczno-ekono-miczne, geograficzne i środowiskowe”, „naturalna charakterystyka morza” lub jakikolwiek inny podobny termin stosowany w odniesieniu do regionu geograficznego, nie stanowią uszczerbku dla praw i obowiązków państw zgodnie z prawem międzynarodowym.

2. The Government of the French Republic understands that the terms „geographical particularities”, „specific characteristics of the sub-region or region”, „socio-economic, geographical and environmental factors”, „natural characteristics of that sea” or any other similar terms employed in reference to a geographical region do not prejudice the rights and duties of States under international law.

3. Rząd Republiki Francuskiej rozumie, że żadne postanowienia umowy nie będą interpretowane w taki sposób, aby były sprzeczne z podstawową zasadą wolności morza pełnego, uznawaną przez prawo międzynarodowe.

3. The Government of the French Republic understands that no provision of this Agreement may be interpreted in such a way as to conflict with the principle of freedom of the high seas recognized by international law.

4. Rząd Republiki Francuskiej rozumie, że termin „Państwa, których obywatele łowią na pełnym morzu” nie stanowi nowych podstaw dla jurysdykcji opartej na narodowości osób dokonujących połowu na morzu pełnym raczej niż na zasadzie jurysdykcji państwa bandery.

4. The Government of the French Republic understands that the term „States whose nationals fish on the high seas” shall not provide any new grounds for jurisdiction based on the nationality of persons involved in fishing on the high seas rather than on the principle of flag State jurisdiction.

5. Umowa nie przyznaje żadnemu państwu prawa do utrzymywania lub stosowania jednostronnych środków podczas okresów przejściowych, o których mowa w artykule 21 ustęp 3. Następnie, jeśli żadne porozumienie nie zostanie osiągnięte, państwa będą działały wyłącznie zgodnie z postanowieniami ustanowionymi w art. 21 i 22 umowy.

5. The Agreement does not grant any State the right to maintain or apply unilateral measures during the transition period as referred to in article 21, paragraph 3. Thereafter, if no agreement has been reached, the States shall act only in accordance with the provisions provided for in articles 21 and 22 of the Agreement.

6. Mając na względzie zastosowanie artykułu 21 umowy, Rząd Republiki Francuskiej rozumie, że jeśli państwo bandery deklaruje, że zamierza sprawować swą władzę zgodnie z artykułem 19 nad statkiem rybackim pływającym pod jego banderą w zakresie podejrzewanego naruszenia popełnionego na morzu pełnym, władze państwa przeprowadzającego kontrolę nie będą zmierzały do sprawowania dalszej władzy nad takim statkiem zgodnie z przepisami artykułu 21. Każdy spór odnoszący się do tej kwestii będzie rozstrzygany zgodnie z procedurami ustanowionymi w części VIII umowy (Polubowne rozstrzyganie sporów). Żadne państwo nie może podnosić tego rodzaju sporu dla utrzymania kontroli nad statkiem, który nie pływa pod jego banderą, a podejrzewany jest o popełnienie naruszenia na morzu pełnym. Dodatkowo, Rząd Republiki Francuskiej uważa, że słowo „bezprawne” w artykule 21 ustęp 18 umowy powinno być interpretowane w świetle całej umowy, a zwłaszcza artykułów 4 i 35.

6. Regarding the application of article 21 of the Agreement, the Government of the French Republic understands that, when the flag State declares that it intends to exercise its authority, in accordance with article 19, over a fishing vessel flying its flag within the framework of an alleged violation committed on the high seas, the authorities of the inspecting State shall not purport to exercise any further authority under the provisions of article 21 over such a vessel. Any dispute related to this issue shall be settled in accordance with the procedures set forth in Part VIII of the Agreement (Peaceful settlement of disputes). No State may invoke this type of dispute to remain in control of a vessel which does not fly its flag for an alleged violation committed on the high seas. In addition, the Government of the French Republic considers that the word „unlawful” in article 21, paragraph 18, of the Agreement should be interpreted in the light of the whole Agreement, and, in particular, articles 4 and 35 thereof.

7. Rząd Republiki Francuskiej powtarza, że wszystkie państwa powstrzymają się w swoich stosunkach od groźby lub użycia siły zgodnie z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

7. The Government of the French Republic reiterates that all States shall refrain in their relations from the threat or use of force in accordance with general principles of international law, the Charter of the United Nations and the United Nations Convention on the Law of the Sea.

8. Dodatkowo, Rząd Republiki Francuskiej podkreśla, że użycie siły, o którym mowa w artykule 22, stanowi wyjątkowy środek, który ma być oparty na ścisłym przestrzeganiu zasady proporcjonalności i że jakiekolwiek jego nadużycie pociągnie za sobą odpowiedzialność międzynarodową państwa przeprowadzającego kontrolę. Jakikolwiek przypadek nieprzestrzegania będzie rozstrzygany środkami pokojowymi, zgodnie z odpowiednimi zasadami prawa międzynarodowego, w ramach właściwych regionalnych lub subregionalnych organizacji do spraw zarządzania połowami lub układów.

8. In addition, the Government of the French Republic stresses that the use of force as referred to in article 22 constitutes an exceptional measure which must be based on the strictest compliance with the principle of proportionality and that any abuse thereof shall entail the international liability of the inspecting State. Any case of non-compliance must be resolved by peaceful means, in accordance with the applicable dispute-settlement procedures. It considers, moreover, that the relevant conditions for boarding and inspection should be further elaborated in accordance with the applicable principles of international law, within the framework of the appropriate subre-gional and regional fisheries management organizations and arrangements.

9. Rząd Republiki Francuskiej rozumie, że w stosowaniu postanowień artykułu 21 ustępy 6, 7 i 8 państwo bandery korzysta ze swoich przepisów prawnych, zgodnie z którymi organy ścigania mają prawo decydowania, czy istnieją podstawy dla ścigania w świetle okoliczności sprawy. Decyzje podjęte przez państwo bandery oparte na takich przepisach nie będą interpretowane jako brak reakcji lub podjęcia działania.

9. The Government of the French Republic understands that, in the application of the provisions of article 21, paragraphs 6, 7 and 8, the flag State may avail itself of its legal provisions under which the prosecuting authorities have the power to decide whether or not there are grounds for prosecution in the light of all the facts of the case. Decisions by the flag State based on such provisions must not be interpreted as failure to respond or to take action.

10. Rząd Republiki Francuskiej deklaruje, że postanowienia artykułów 21 i 22 stosuje się wyłącznie do sektora połowów morskich.

10. The Government of the French Republic declares that the provisions of articles 21 and 22 apply only to the sole sector of sea fishing.

11. Rząd Republiki Francuskiej wyraża pogląd, że postanowienia artykułów 21 i 22 nie mogą być uważane za mogące być rozszerzane na statki dokonujące transportu morskiego w ramach innego międzynarodowego dokumentu lub być przenoszone do innych dokumentów, które nie dotyczą bezpośrednio ochrony i zarządzania zasobami rybnymi, do których odnosi się ta umowa.”

11. The Government of the French Republic is of the view that the provisions of articles 21 and 22 could not be considered as liable to be extended to vessels engaged in maritime transport within the framework of another international instrument or to be transposed to any instrument that does not deal directly with the conservation and management of the fish resources dealt with in the Agreement.”

Republika Grecka

Hellenic Republic

„W tym względzie. Rząd Republiki Greckiej przypomina, że jako członek Wspólnoty Europejskiej, przeniósł kompetencję na Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pewnych kwestii uregulowanych tą umową, które są określone w aneksie do tego listu. Republika Grecka potwierdza, że deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi.”

„In this respect, the Government of the Hellenic Republic recalls that as a Member of the European Community, it has transferred competence to the European Community in respect of certain matters governed by the Agreement, which are specified in the Annex to this letter. The Hellenic Republic confirms the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.”

Królestwo Hiszpanii

Kingdom of Spain

„Królestwo Hiszpanii, jako członek Wspólnoty Europejskiej, wskazuje, że przeniosło swoją kompetencję na Wspólnotę w odniesieniu do określonych kwestii regulowanych Konwencją o zasobach rybnych. Królestwo Hiszpanii tym samym potwierdza deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi.

„Spain, as a member of the European Community, points out that it has transferred competence to the Community with regard to a number of matters regulated by the Fish Stocks Convention. Spain hereby reaffirms the declarations made by the European Community upon ratifying the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.
Deklaracje interpretacyjne: Interpretative declarations:

1. Królestwo Hiszpanii rozumie, że terminy „geograficzna specyfika”, „indywidualne cechy podregionu lub regionu”, „czynniki społeczno-ekonomiczne, geograficzne i środowiskowe”, „naturalna charakterystyka morza” oraz inne podobne terminy stosowane w odniesieniu do regionu geograficznego nie powodują uszczerbku dla praw i obowiązków państw zgodnie z prawem międzynarodowym.

I.Spain understand that the terms „geographical particularities”, „specific characteristics of the sub-region or region”, „socio-economic, geographical and environmental factors”, „natural characteristics of that sea” or any other similar terms employed in reference to a geographical region do not prejudice the rights and duties of States under international law.

2. Królestwo Hiszpanii rozumie, że żadne przepisy tej umowy nie mogą być interpretowane w taki sposób, który naruszałby zasadę wolności pełnego morza uznawaną przez prawo międzynarodowe.

2. Spain understands that no provision of this Agreement may be interpreted in such a way as to conflict with the principle of freedom of the high seas recognized by international law.

3. Królestwo Hiszpanii rozumie, że termin „Państwa, których obywatele łowią na pełnym morzu” nie stanowi żadnych nowych podstaw dla jurysdykcji opartej na narodowości osób zaangażowanych w połów na pełnym morzu raczej niż na zasadzie jurysdykcji państwa bandery.

3. Spain understands that the term „States whose nationals fish on the high seas” shall not provide any new grounds for jurisdiction based on the nationality of persons involved in fishing on the high seas rather than on the principle of flag State jurisdiction.

4. Umowa nie przyznaje żadnemu państwu prawa do utrzymywania lub stosowania jednostronnych środków podczas okresów przejściowych, o których mowa w artykule 21 ustęp 3. Następnie, jeśli żadne porozumienie nie zostanie osiągnięte, państwa będą działały wyłącznie zgodnie z postanowieniami ustanowionymi w art. 21 i 22 umowy.

4. The Agreement does not grant any State the right to maintain or apply unilateral measures during the transitional period as referred to in article 21, paragraph 3. Thereafter, if no agreement has been reached. States shall act only in accordance with the provisions provided for in articles 21 and 22 of the Agreement.

5. Odnośnie do zastosowania artykułu 21, Królestwo Hiszpanii rozumie, że w przypadku, gdy państwo bandery deklaruje, że zamierza sprawować swą władzę zgodnie z postanowieniami artykułu 19 nad statkiem rybackim pływającym pod jego banderą, władze państwa przeprowadzającego kontrolę powstrzymają się od sprawowania wszelkiej dalszej władzy nad takim statkiem zgodnie z postanowieniami artykułu 21. Wszelki spór wynikły w odniesieniu do tej kwestii powinien zostać rozstrzygnięty zgodnie z procedurami ustanowionymi w części VIII umowy. Żadne państwo nie może podnosić takiego sporu dla utrzymania kontroli nad statkiem, który nie należy do jego bandery.

5. Regarding the application of article 21, Spain understands that, when a flag State declares that it intends to exercise its authority, in accordance with the provisions of article 19, over a fishing vessel flying its flag, the authorities of the inspecting State shall not purport to exercise any further authority under the provisions of article 21 over such a vessel. Any dispute related to this issue shall be settled in accordance with the procedures provided for in Part VIII of the Agreement. No State may invoke this type of dispute to remain in control of a vessel which does not fly its flag.

Królestwo Hiszpanii nadto uważa, że słowo „bezprawne” w artykule 21 ustęp 18 umowy powinno być interpretowane w świetle całej umowy, a w szczególności jej artykułów 4 i 35.

In addition, Spain considers that the word „unlawful” in article 21, paragraph 18, of the Agreement should be interpreted in the light of the whole Agreement, particularly, articles 4 and 35 thereof.

6. Królestwo Hiszpanii powtarza, że wszystkie państwa powinny powstrzymać się w swych relacjach od groźby lub użycia siły zgodnie z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

6. Spain reiterates that all States shall refrain in their relations from the threat or use of force in accordance with general principles of international law, the United Nations Charter and the United Nations Convention on the Law of the Sea.

Dodatkowo, Królestwo Hiszpanii podkreśla, że użycie siły, o którym mowa w artykule 22, stanowi wyjątkowy środek, który ma być oparty na ścisłym przestrzeganiu zasady proporcjonalności i że jakiekolwiek jego nadużycie pociągnie za sobą odpowiedzialność międzynarodową państwa przeprowadzającego kontrolę. Jakikolwiek przypadek nieprzestrzegania będzie rozstrzygany środkami pokojowymi i zgodnie z odpowiednimi procedurami rozstrzygania sporów. In addition, Spain underlines that the use of force as referred to in article 22 constitutes an exceptional measure which must be based upon the strictest compliance with the principle of proportionality and that any abuse thereof shall imply the international liability of the inspecting State. Any case of non-compliance shall be resolved by peaceful means and in accordance with the applicable dispute-settlement procedures.
Ponadto, Królestwo Hiszpanii uważa, że odpowiednie terminy i warunki wejścia na pokład i kontroli powinny być nadal opracowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami prawa międzynarodowego w ramach właściwych regionalnych lub subregionalnych organizacji do spraw zarządzania połowami lub układów. Furthermore, Spain considers that the relevant terms and conditions for boarding and inspection should be further elaborated in accordance with the relevant principles of international law in the framework of the appropriate regional and subre-gional fisheries management organizations and arrangements.

7. Królestwo Hiszpanii rozumie, że w stosowaniu postanowień artykułu 21 ustępy 6, 7 i 8 państwo bandery opierać się może na wymogach swego systemu prawnego, w którym to organy ścigania uznają, czy podjąć ściganie w świetle okoliczności każdej sprawy. Decyzje państwa bandery opierające się na takich wymogach nie mogą być interpretowane jako brak reakcji lub podjęcia działania.

7. Spain understands that in the application of the provisions of article 21, paragraphs 6, 7 and 8, the flag State may rely on the requirements of its legal system under which the prosecuting authorities enjoy a discretion to decide whether or not to prosecute in the light of all the facts of a case. Decisions of the flag State based on such requirements shall not be interpreted as failure to respond or to take action.

8. Królestwo Hiszpanii wyraża pogląd, że konwencje ustanawiające regionalne organizacje zarządzające połowami, takie jak Pótnocno-Zachodnia Atlantycka Organizacja Połowowa, Pótnocno-Wschodnia Atlantycka Komisja Połowowa i Międzynarodowa Komisja Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego, mając status specjalnych międzynarodowych porozumień, mają prawne pierwszeństwo nad umową z Nowego Jorku, która ustanawia generalne zasady dotyczące ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi. Część VI umowy „Przestrzeganie i wykonywanie”, ustanawiająca procedury wejścia na pokład i przeprowadzania kontroli, musi być zatem uważana za regulację podporządkowaną mechanizmom alternatywnym ustanowionym przez subregionalne i regionalne organizacje zarządzające połowami, które efektywnie pełnią obowiązki zgodnie z Konwencją z Nowego Jorku wobec jej członków lub uczestników dla zapewnienia przestrzegania środków ochrony i zarządzania ustanowionych przez takie organizacje i porozumienia.

8. Spain is of the view that the constituent conventions of regional fisheries management organizations such as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, the North-East Atlantic Fisheries Commission and the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, given their status as special international agreements, have legal precedence over the New York Agreement, which sets forth general rules on the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks. Part VI of the Agreement, „Compliance and enforcement”, laying down boarding and inspection procedures, is therefore to be regarded as a regulation subordinate to alternative mechanisms established by subregional or regional fisheries management organizations which effectively discharge the obligations under the New York Agreement of their members or participants to ensure compliance with the conservation and management measures established by such organizations or arrangements.

9. Królestwo Hiszpanii rozumie, że termin „istotny interes” użyty w artykule 8 ustęp 3 umowy w odniesieniu do państw, które mogą być członkami regionalnych organizacji zarządzających połowami, będzie uważany jako oznaczający, że regionalna organizacja zarządzająca połowami będzie w każdych okolicznościach otwarta dla państwa, którego flota łowi lub łowiła na obszarach objętych konwencją ustanawiającą taką organizację, w odniesieniu do których flota państwa bandery ma upoważnienie do zapewnienia przestrzegania i wykonywania. Udział w takich organizacjach przez państwa, o których mowa, wskazuje na ich istotny interes w łowiskach.”

9. Spain understands that in article 8, paragraph 3, of the Agreement the term „a real interest” used with reference to States which may be members of a regional fisheries management organization shall be regarded as meaning that a regional fisheries management organization must in all circumstances be open to any State whose fleet fishes or has fished in the area covered by the constituent convention of such organization, in respect of which fleet the flag State has the authority to ensure compliance and enforcement. Participation in such organizations by the States in question shall indicate their real interest in the fisheries.”

Republika Indii

Republic of India

„Rząd Republiki Indii gwarantuje sobie prawo do złożenia w odpowiednim czasie deklaracji stosownie do artykułów 287 i 298 dotyczących rozstrzygania sporów.”

„The Government of the Republic of India reserves the right to make at the appropriate time the declarations provided for in articles 287 and 298 concerning the settlement of disputes.”

Irlandia

Ireland

„Stosownie do artykułu 47 (1) umowy (stosując mutatis mutandis artykuły 5 (2) i 5 (6) aneksu IX do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r.), Rząd Republiki Irlandii niniejszym deklaruje, że jako członek Wspólnoty Europejskiej, Irlandia przeniosła kompetencję na Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pewnych kwestii uregulowanych w tej umowie, które są określone w aneksie do tej deklaracji. „Pursuant to article 47 (1) of the Agreement (applying mutatis mutandis articles 5 (2) and 5 (6) of Annex IX of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982), the Government of Ireland hereby declares that as a Member State of the European Community, Ireland has transferred competence to the European Community in respect of certain matters governed by the Agreement, which are specified in the Annex to this declaration.
Rząd Irlandii niniejszym potwierdza deklaracje Wspólnoty Europejskiej z chwilą ratyfikacji umowy. The Government of Ireland hereby confirms the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement.


Aneks Annex

1. Kwestie, w których Wspólnota ma wyłączną kompetencję

I. Matters for which the Community has exclusive competence

1. Jako państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, Irlandia przypomina, że przeniosła kompetencję na Wspólnotę w odniesieniu do ochrony i zarządzania żyjącymi zasobami morskimi. Tym samym, w tym względzie do Wspólnoty należy przyjmowanie odpowiednich zasad i regulacji (które państwa członkowskie wykonują) i w ramach jej kompetencji leży zawieranie zobowiązań zewnętrznych z państwami trzecimi oraz kompetentnymi organizacjami. Kompetencja ta stosowana jest w odniesieniu do wód pod narodową jurysdykcją połowową oraz mórz pełnych.

1. As a Member State of the European Community, Ireland recalls that it has transferred competence to the Community with regard to the conservation and management of living marine resources. Hence, in this field, it is for the Community to adopt the relevant rules and regulations (which the Member States enforce) and within its competence to enter into external undertakings with third States or competent organisations. This competence applies in regard of waters under national fisheries jurisdiction and to the high seas.

2. Wspólnota sprawuje kompetencję regulacyjną przyznaną prawem międzynarodowym państwu bandery statku do określania środków ochrony i zarządzania morskimi zasobami połowowymi stosowanymi do statków pływających pod banderą państw członkowskich oraz do zapewnienia, że państwa członkowskie przyjmują przepisy pozwalające na wykonanie wspomnianych środków.

2. The Community enjoys the regulatory competence granted under international law to the flag State of a vessel to determine the conservation and management measures for marine fisheries resources applicable to vessels flying the flag of Member States and to ensure that Member States adopt provisions allowing for the implementation of the said measures.

3. Niemniej jednak, środki mające zastosowanie w odniesieniu do kapitanów i oficerów statków rybackich, jak na przykład odmowa, cofnięcie lub zawieszenie zezwoleń do sprawowania takich funkcji, należą do kompetencji państw członkowskich zgodnie z ich narodowym prawodawstwem. Środki odnoszące się do sprawowania jurysdykcji przez państwo bandery nad jego statkami na morzu pełnym, w szczególności przepisy, jak te, które odnoszą się do przejmowania i zrzekania się kontroli nad statkiem rybackim przez państwo inne niż państwo bandery, współpracy w odniesieniu do sprawowania i odzyskiwania kontroli nad ich statkami, należą do kompetencji państw członkowskich zgodnie z prawem wspólnotowym.

3. Nevertheless, measures applicable in respect of masters and other officers of fishing vessels, for example refusal, withdrawal or suspension of authorisations to serve as such, are within the competence of the Member States in accordance with their national legislation. Measures relating to the exercise of jurisdiction by the flag State over its vessels on the high seas, in particular provisions such as those related to the taking and relinquishing of control of fishing vessels by States other than the flag State, international cooperation in respect of enforcement and the recovery of the control of their vessels, are within the competence of the Member States in compliance with Community law.

II. Kwestie, w których Wspólnota i państwa członkowskie mają kompetencję II. Matters for which both the Community and its Member States have competence

4. Wspólnota dzieli kompetencję z państwami członkowskimi w następujących obszarach regulowanych tą umową: wymagania dla rozwijających się państw, badania naukowe, środki państwa portu i środki przyjmowane w odniesieniu do państw, które nie są członkami regionalnych organizacji połowowych i nie są stronami umowy. Następujące postanowienia umowy mają zastosowanie zarówno do Wspólnoty, jak i jej państw członkowskich:

4. The Community shares competence with its Member States on the following matters governed by this Agreement: requirements of developing States, scientific research, port-State measures and measures adopted in respect of non--members of regional fisheries organisations and non-Parties to the Agreement. The following provisions of the Agreement apply both to the Community and to its Member States:

— postanowienia generalne: (artykuły 1, 4 i 34 do 50), — general provisions: (articles 1, 4, and 34 to 50),

— rozstrzyganie sporów: (część VIII).”

— dispute settlement: (Part VIII).”

Kanada

Canada

„Stosownie do artykułu 30 ustęp 4 umowy. Rząd Kanady deklaruje, że wybiera trybunał arbitrażowy ustanowiony zgodnie z aneksem VII Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. jako środek rozstrzygania sporów zgodnie z częścią VIII umowy. W świetle artykułu 30 ustęp 1 umowy, Rząd Kanady deklaruje także, że nie akceptuje żadnej z procedur przewidzianych w rozdziale 2 części XV Konwencji w odniesieniu do sporów, o których mowa w artykule 298 ustęp 1 Konwencji. „Pursuant to article 30, paragraph 4 of the Agreement, the Government of Canada declares that it chooses an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 as the means for the settlement of disputes under Part VIII of the Agreement. In light of article 30, paragraph 1 of the Agreement, the Government of Canada also declares that it does not accept any of the procedures provided for in section 2 of Part XV of the Convention with respect to disputes referred to in article 298, paragraph 1 of the Convention.

Zgodnie z artykułem 42 umowy, żadne zastrzeżenia lub wyjątki nie są dopuszczalne do niniejszej umowy. Deklaracje i oświadczenia zgodne z artykułem 43 umowy nie mogą zmierzać do wykluczenia lub modyfikacji prawnego działania postanowień umowy w ich stosowaniu do państwa lub podmiotu je składającego. Zgodnie z tym Rząd Kanady deklaruje, że nie uważa się związanym deklaracjami lub oświadczeniami przewidzianymi w artykule 43 umowy, które zostały złożone lub będą składane przez państwa lub podmioty wyliczone w artykule 2 (b) umowy i wykluczają lub modyfikują prawne działanie postanowień umowy poprzez ich stosowanie do państw lub podmiotów. Brak odpowiedzi Rządu Kanady na jakąkolwiek deklarację lub oświadczenie nie może być interpretowany jako milcząca zgoda na taką deklarację lub oświadczenie. Rząd Kanady gwarantuje sobie prawo do zajęcia w każdym czasie stanowiska co do każdej deklaracji lub oświadczenia w sposób uznawany za odpowiedni.”

According to article 42 of the Agreement, no reservations or exceptions may be made to the Agreement. A declaration or statement pursuant to article 43 of the Agreement cannot purport to exclude or modify the legal effect of the provisions of the Agreement in their application to the State or entity making it. Consequently, the Government of Canada declares that it does not consider itself bound by declarations or statements pursuant to article 43 of the Agreement that have been made or will be made by other States or by entities described in article 2 (b) of the Agreement and that exclude or modify the legal effect of the provisions of the Agreement in their application to the State or entity making it. Lack of response by the Government of Canada to any declaration or statement shall not be interpreted as tacit acceptance of that declaration or statement. The Government of Canada reserves the right at any time to take a position on any declaration or statement in the manner deemed appropriate.”

Wielkie Księstwo Luksemburga

Grand Duchy of Luxembourg

„... [Jako] członek Wspólnoty Europejskiej, Wielkie Księstwo Luksemburga przekazało kompetencję w odniesieniu do spraw regulowanych niniejszym porozumieniem Wspólnocie Europejskiej. „... [As a] member of the European Community, Luxembourg has transferred competence with regard to the matters governed by this Agreement to the European Community.

[Wielkie Księstwo Luksemburga] ma zaszczyt potwierdzić,..., deklarację dotyczącą kompetencji Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do wszystkich kwestii regulowanych niniejszą umową w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi, zawartą w aneksie B, jak również deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską w związku z ratyfikacją wyżej wspomnianej umowy, zawarte w aneksie C.”

[Luxembourg has] the honour to confirm,..., the declaration concerning the competence of the European Community with regard to all the matters governed by the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, included in annex B, as well as the declarations made by the European Community regarding the ratification of the aforementioned Agreement, included in annex C.”

Republika Malty

Republic of Malta

„... zgodnie z artykułem 43 umowy. Rząd Republiki Malty składa następującą deklarację: „... in terms of article 43 of the Agreement, the Government of Malta, enters the following declaration:

1. W ocenie Rządu Republiki Malty, wymogi dla wdrożenia umowy z 1995 r. muszą być zgodne z Konwencją o prawie morza z 1982 r.

1. In the view of the Malta Government, the requirements of implementing the 1995 Agreement must be in conformity with the 1982 Convention on the Law of the Sea.

2. Republika Malty rozumie, że terminy „geograficzna specyfika”, „indywidualne cechy podregionu”, „czynniki społeczno-ekonomiczne, geograficzne i środowiskowe”, „naturalna charakterystyka morza” oraz inne podobne terminy stosowane w odniesieniu do regionu geograficznego nie powodują uszczerbku dla praw i obowiązków państw zgodnie z prawem międzynarodowym.

2. Malta understands that the terms „geographical particularities”, „specific characteristics of the sub-region”, „socio-economic, geographical and environmental factors”, „natural characteristics of that sea” or any other similar terms employed in reference to a geographical region do not prejudice the rights and duties of States under international law.

3. Republika Malty rozumie, że żadne przepisy tej umowy nie mogą być interpretowane w taki sposób, który naruszałby zasadę wolności pełnego morza i wyłączną jurysdykcję państwa bandery nad jego statkami na morzu pełnym, uznawanymi przez prawo międzynarodowe.

3. Malta understands that no Provision of this Agreement may be interpreted in such a way as to conflict with the principle of freedom of the high seas, and of flag state exclusive jurisdiction over its vessels on the high seas as recognised by international law.

4. Republika Malty rozumie, że termin „Państwa, których obywatele łowią na pełnym morzu” nie stanowi żadnych nowych podstaw dla jurysdykcji opartej na narodowości osób zaangażowanych w połów na pełnym morzu raczej niż na zasadzie jurysdykcji państwa bandery.

4. Malta understands that the term „States whose nationals fish on the high seas” shall not provide any new grounds for jurisdiction based on the nationality of persons involved in fishing on the high seas rather than on the principle of flag State jurisdiction.

5. Umowa nie przyznaje żadnemu państwu prawa do utrzymywania lub stosowania jednostronnych środków podczas okresu przejściowego, do którego odnosi się artykuł 21 (3). Następnie, jeśli żadne porozumienie nie zostanie zawarte, państwa będą działały wyłącznie zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 21 i 22 umowy.

5. The Agreement does not grant any State the right to maintain or apply unilateral measures during the transitional period as referred to in article 21 (3). Thereafter, if no agreement has been reached, States shall act only in accordance with the provisions provided for in articles 21 and 22 of the Agreement.

6. Odnośnie do zastosowania artykułu 21, Republika Malty rozumie, że w przypadku, gdy państwo bandery deklaruje, że zamierza sprawować swą władzę zgodnie z postanowieniami artykułu 19 nad statkiem rybackim pływającym pod jego banderą, władze państwa przeprowadzającego kontrolę powstrzymają się od sprawowania wszelkiej dalszej władzy nad takim statkiem zgodnie z postanowieniami artykułu 21.

6. Regarding the application of article 21, Malta understands that, when a flag State declares that it intends to exercise its authority, in accordance with the provisions in article 19, over a fishing vessel flying its flag, the authorities of the inspecting State shall not purport to exercise any other authority under the provisions of article 21 over such vessel.

Wszelki spór wynikły w odniesieniu do tej kwestii będzie rozstrzygnięty zgodnie z procedurami ustanowionymi w części VIII umowy. Żadne państwo nie może podnosić takiego sporu dla utrzymania kontroli nad statkiem, który nie należy do jego bandery. Any dispute related to this issue shall be settled in accordance with the procedures provided for in Part VIII of the Agreement. No State may invoke this type of dispute to remain in control of a vessel, which does not fly its flag.

Republika Malty nadto uważa, że słowo „bezprawne” w artykule 21 ustęp 18 umowy powinno być interpretowane w świetle całej umowy, a w szczególności jej artykułów 4 i 35.

In addition, Malta considers that the word „unlawful” in article 21, para. 18 of the Agreement should be interpreted in the light of the whole Agreement and in particular, articles 4 and 35 thereof.

7. Republika Malty powtarza, że wszystkie państwa powinny powstrzymać się w swych relacjach od groźby lub użycia siły zgodnie z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego, Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

7. Malta reiterates that all States shall refrain in their relations from the threat or use of force in accordance with general principles of international law, the United Nations Convention on the Law of the Sea.

Ponadto, Republika Malty uważa, że odpowiednie terminy i warunki wejścia na pokład i kontroli powinny być nadal opracowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami prawa międzynarodowego w ramach właściwych regionalnych lub subregio-nalnych organizacji do spraw zarządzania połowami lub układów. Furthermore, Malta considers that the relevant terms and conditions for boarding and inspection should be further elaborated in accordance with the relevant principles of international law in the framework of the appropriate regional and sub-regional fisheries management organisations and arrangements.

8. Republika Malty rozumie, że w stosowaniu postanowień artykułu 21 ustępy 6, 7 i 8 państwo bandery opierać się może na wymogach swego systemu prawnego, w którym to organy ścigania uznają, czy podjąć ściganie w świetle okoliczności każdej sprawy. Decyzje państwa bandery opierające się na takich wymogach nie mogą być interpretowane jako brak reakcji lub podjęcia działania.

8. Malta understands that in the application of the provisions of article 21 paragraphs 6, 7 and 8, the flag State may rely on the requirements of its legal system under which the prosecuting authorities enjoy a discretion to decide whether or not to prosecute in the light of all the facts of a case. Decisions of the flag State based on such requirements shall not be interpreted as failure to respond or to take action.

9. Republika Malty deklaruje, że postanowienia artykułów 21 i 22 mają zastosowanie wyłącznie do morskich połowów.

9. Malta hereby declares that the provisions of articles 21 and 22 apply only to maritime fishing.

10. Postanowienia te nie mogą być uważane za mogące być rozszerzane na statki dokonujące transportu morskiego w ramach innego międzynarodowego dokumentu lub być przenoszone do innych dokumentów, które nie dotyczą bezpośrednio ochrony i zarządzania zasobami rybnymi, do których odnosi się ta umowa.

10. These provisions cannot be regarded as capable of being extended to cover vessels engaged in maritime transport under another international instrument, or of being transferred to any instrument not dealing directly with the conservation and management of fisheries resources covered by the Agreement.

11. Umowa nie przyznaje żadnemu państwu prawa do utrzymywania lub stosowania jednostronnych środków podczas okresów przejściowych, o których mowa w artykule 21, (3). Następnie, jeśli żadne porozumienie nie zostanie osiągnięte, państwa będą działały wyłącznie zgodnie z postanowieniami ustanowionymi w art. 21 i 22 umowy.

11. The Agreement does not grant any State the right to maintain or apply unilateral measures during the transitional period as referred to in article 21 (3). Thereafter, if no agreement has been reached [,] States shall act only in accordance with the provisions provided for in articles 21 and 22 of the Agreement.

12. Republika Malty nie uważa się za związaną żadnymi deklaracjami, które inne państwa mogły złożyć lub mogą złożyć przy podpisaniu lub ratyfikacji umowy, w razie konieczności gwarantuje sobie prawo do określenia swojego stanowiska w odniesieniu do każdej z nich w odpowiednim czasie, w szczególności ratyfikacja umowy nie oznacza automatycznego uznania morskich lub terytorialnych roszczeń jakiegokolwiek sygnatariusza lub podpisującego umowę państwa.

12. Malta does not consider itself bound by any of the declarations which other States may have made, or will make, upon signing or ratifying the Agreement, reserving the right, as necessary, to determine its position with regard to each of them at the appropriate time, in particular, ratification of the Agreement does not imply automatic recognition of maritime or territorial claims by any signatory or ratifying State.

13. Zauważa się oświadczenie Wspólnoty Europejskiej złożone w momencie podpisania umowy, mające na względzie fakt, że państwa członkowskie przeniosły kompetencję na nią w odniesieniu do pewnych kwestii regulowanych umową. W świetle wniosku Republiki Malty o przyjęcie do Wspólnoty Europejskiej, jest zrozumiałe, że będzie to miało zastosowanie także do Republiki Malty w momencie członkostwa.

13. Note is taken of the statement by the European Community made at the time of signature of the Agreement regarding the fact that its Member States have transferred competence to it with regard to certain aspects of the Agreement. In view of Malta's application to join the European Community, it is understood that this will also become applicable to Malta on membership.

Ponadto, Rząd Republiki Malty pragnie stwierdzić, że Republika Malty w przypadku przystąpienia do Unii Europejskiej, gwarantuje sobie prawo do złożenia dalszych deklaracji zgodnych z deklaracjami Unii Europejskiej.”

Furthermore, the Government of Malta would like to state that should Malta accede to the European Union, it reserves the right to submit a further Declaration in line with future declarations by the European Union.”

Królestwo Niderlandów

Kingdom of the Netherlands

„Przy podpisaniu umowy Królestwo Niderlandów przypomina, że jako członek Wspólnoty Europejskiej, przeniosło ono kompetencję na Wspólnotę w odniesieniu do pewnych kwestii regulowanych tą umową. Rozbudowana deklaracja, co do natury i zakresu kompetencji przeniesionych na Wspólnotę Europejską została złożona przez Wspólnotę Europejską w momencie podpisania umowy, zgodnie z artykułem 47 umowy. „Upon signing the Agreement the Netherlands recalls that, as a Member State of the European Community, it has transferred competence to the Community with respect to certain matters governed by the Agreement. A detailed declaration on the nature and extent of the competence transferred to the European Community has been made by the European Community on the occasion of its signature of the Agreement, in accordance with article 47 of the Agreement.
Deklaracje interpretacyjne: Interpretative declarations:
Rząd Królestwa Niderlandów przypomina, że jako członek Wspólnoty Europejskiej przeniósł kompetencję na Wspólnotę w odniesieniu do pewnych kwestii regulowanych umową. The Government of the Kingdom of the Netherlands recalls that as a member of the European Community it has transferred competence to the Community in respect of certain matters governed by the Agreement.

... Rząd Królestwa Niderlandów [potwierdza] deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi. W tym względzie,... [Rząd Królestwa Niderlandów potwierdza] deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi.”

... the Government of the Kingdom of the Netherlands [confirms] the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement for the Implementing of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks. In this respect, ... [the Government of the Kingdom of the Netherlands confirms] the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement for the Implementing of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.”

Republika Federalna Niemiec

Federal Republic of Germany

„Republika Federalna Niemiec przypomina, że jako członek Wspólnoty Europejskiej, Republika Federalna Niemiec przeniosła kompetencję na Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pewnych kwestii regulowanych tą umową, które są określone w aneksie I do tej deklaracji. „The Federal Republic of Germany recalls that as a Member of the European Community, the Federal Republic of Germany has transferred competence to the European Community in respect of certain matters governed by the Agreement, which are specified in Annex I to this declaration.

Republika Federalna Niemiec niniejszym potwierdza deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji umowy (zobacz aneks II).”

The Federal Republic of Germany hereby confirms the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement (see Annex II).”

Królestwo Norwegii

Kingdom of Norway

„Zgodnie z artykułem 42, żadne zastrzeżenia i wyjątki nie mogą być złożone do niniejszej umowy. Deklaracja odnosząca się do artykułu 43 nie może mieć charakteru wyjątku lub zastrzeżenia dla państwa ją składającego. Konsekwentnie, Rząd Królestwa Norwegii deklaruje, że nie uważa się za związany deklaracjami odnoszącymi się do artykułu 43 umowy, które są lub będą składane przez inne państwa lub organizacje międzynarodowe. Bierność w odniesieniu do takich deklaracji nie może być interpretowana ani jako zgoda, ani też odrzucenie takich deklaracji. Rząd Królestwa Norwegii gwarantuje sobie prawo do zajęcia stanowiska w każdym czasie do takich deklaracji w sposób uznawany za odpowiedni. „According to article 42 of the Agreement, no reservations or exceptions may be made to the Agreement. A declaration pursuant to its article 43 cannot have the effect of an exception on reservation for the State making it. Consequently, the Government of the Kingdom of Norway declares that it does not consider itself bound by declarations pursuant to article 43 of the Agreement that are or will be made by other States or international Organisations. Passivity with respect to such declarations shall be interpreted neither as acceptance nor rejection of such declarations. The Government reserves Norway's right at any time to take a position on such declarations in the manner deemed appropriate.
Rząd Królestwa Niderlandów deklaruje stosownie do artykułu 30 umowy, porównaj artykuł 298 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, że nie akceptuje trybunału arbitrażowego powołanego zgodnie z aneksem VII Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, co do sporów dotyczących prawa zastosowania czynności mających na względzie sprawowanie suwerennych praw i jurysdykcji wyłączonych spod jurysdykcji sądu lub trybunału zgodnie z artykułem 297 ustęp 3 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, w przypadku gdy takie spory mogą być uważane za objęte niniejszą umową.” The Government of the Kingdom of Norway declares pursuant to article 30 of the Agreement, cf. article 298 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, that it does not accept an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea for disputes concerning law enforcement activities in regard to the exercise of sovereign rights or jurisdiction excluded from the jurisdiction of a court or tribunal under article 297, paragraph 3, of the United Nations Convention on the Law of the Sea, in the event that such disputes might be considered to be covered by this Agreement.”

Republika Portugalska

Portuguese Republic

„Rząd Republiki Portugalskiej przypomina, że [jako] członek Wspólnoty Europejskiej przeniósł swą kompetencję na Wspólnotę w odniesieniu do kwestii regulowanych przez tę umowę. Republika Portugalii tym samym potwierdza deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi.”

„The Government of Portugal recalls that [as] a Member of the European Community it has transferred competence to the Community in respect of certain matters governed by the Agreement. Portugal hereby confirms the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement for the Implementing of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.”

Federacja Rosyjska

Russian Federation

„Federacja Rosyjska stwierdza, że procedury rozstrzygania sporów ustanowione w artykule 30 [niniejszej umowy] zawierają wszystkie postanowienia części XV Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, które są stosowane do rozpatrywania sporów pomiędzy Państwami-Stronami umowy. „The Russian Federation states that it considers that the procedures for the settlement of disputes set forth in article 30 of [the said Agreement] include all the provisions of part XV of the United Nations Convention on the Law of the Sea that are applicable to the consideration of disputes between States Parties to the Agreement.

Federacja Rosyjska stwierdza, że biorąc pod uwagę artykuły 42 i 43 umowy, sprzeciwia się ona deklaracjom i oświadczeniom, które zostały złożone w przeszłości i które mogą być złożone w przyszłości w momencie podpisania, ratyfikacji lub przystąpienia do umowy lub w innej okoliczności w związku z umową i które nie są zgodne z artykułem 43 umowy. Zdaniem Federacji Rosyjskiej takie deklaracje i oświadczenia, w jakiejkolwiek formie byłyby składane i jakkolwiek miałyby się nazywać, nie mogą wykluczać lub modyfikować mocy prawnej postanowień umowy i ich stosowania do strony umowy, która złożyła deklarację lub oświadczenie, i dlatego takie deklaracje nie będą brane pod uwagę przez Federację Rosyjską w jej relacjach ze stroną umowy.”

The Russian Federation states that, taking into account articles 42 and 43 of the Agreement, it objects to all declarations and statements which were made in the past and which may be made in the future when signing, ratifying or acceding to the Agreement or on any other occasion in connection with the Agreement and which are not in accordance with article 43 of the Agreement. It is the position of the Russian Federation that such declarations and statements, in whatever form they may be made and however they may be named, cannot exclude or modify the legal force of the provisions of the Agreement in their application to a Party to the Agreement that has made such a declaration or statement, and therefore will not be taken into consideration by the Russian Federation in its relations with that Party to the Agreement”.

Republika Słowenii

Republic of Slovenia

„Republika Słowenii, składając dokument przystąpienia do Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi, deklaruje, że jako członek Wspólnoty Europejskiej przeniosła swoje kompetencje na Wspólnotę w odniesieniu do kwestii regulowanych przez tę umowę:

„The Republic of Slovenia declares upon the deposit of the Instrument of Accession of the Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks that she has, as a Member State of the European Community, transferred competence to the Community in respect of the following matters governed by the Agreement:
I. Kwestie, w których Wspólnota ma wyłączną kompetencję I. Matters for which the Community has exclusive competence

1. Państwa członkowskie przeniosły na Wspólnotę swoje kompetencje w odniesieniu do ochrony i zarządzania żyjącymi zasobami morskimi. Dlatego w tym względzie, do Wspólnoty należy przyjmowanie odpowiednich zasad i regulacji (które państwa członkowskie wykonują) i do jej kompetencji należy zawieranie zobowiązań zewnętrznych z państwami trzecimi lub kompetentnymi organizacjami. Kompetencja ta stosowana jest w odniesieniu do wód objętych narodową jurysdykcją połowową i na morzu pełnym.

1. Member States have transferred competence to the Community with regard to the conservation and management of living marine resources. Hence, in this field, it is for the Community to adopt the relevant rules and regulations (which the Member States enforce) and within its competence to enter into external undertakings with third States or competent organisations. This competence applies in regard of waters under national fisheries jurisdiction and to the high seas.

2. Wspólnota sprawuje kompetencję regulacyjną przyznaną prawem międzynarodowym państwu bandery statku do określenia środków ochrony i zarządzania morskimi zasobami połowowymi do statków pływających pod banderą państw członkowskich oraz zapewnia, że państwa członkowskie przyjmują przepisy umożliwiające wdrożenie rzeczonych środków.

2. The Community enjoys the regulatory competence granted under international law to the flag State of a vessel to determine the conservation and management measures for marine fisheries resources applicable to vessels flying the flag of Member States and to ensure that Member States adopt provisions allowing for the implementation of the said measures.

3. Niemniej jednak, środki mające zastosowanie w odniesieniu do kapitanów i oficerów statków rybackich, jak na przykład odmowa, cofnięcie lub zawieszenie zezwoleń do sprawowania takich funkcji, należą do kompetencji państw członkowskich zgodnie z ich narodowym prawodawstwem. Środki odnoszące się do sprawowania jurysdykcji przez państwo bandery nad jego statkami na morzu pełnym, w szczególności przepisy, jak te, które odnoszą się do przejmowania i zrzekania się kontroli nad statkiem rybackim przez państwo inne niż państwo bandery, współpracy w odniesieniu do sprawowania i odzyskiwania kontroli nad ich statkami, należą do kompetencji państw członkowskich zgodnie z prawem wspólnotowym.

3. Nevertheless, measures applicable in respect of masters and other officers of fishing vessels, for example refusal, withdrawal or suspension of authorisations to serve as such, are within the competence of the Member States in accordance with their national legislation. Measures relating to the exercise of jurisdiction by the flag State over its vessels on the high seas, in particular provisions such as those related to the taking and relinquishing of control of fishing vessels by States other than the flag State, international cooperation in respect of enforcement and the recovery of the control of their vessels, are within the competence of the Member States in compliance with Community law.

II. Kwestie, które odnoszą się do kompetencji Wspólnoty i jej państw członkowskich II. Matters for which both the Community and its Member States have competence
Wspólnota dzieli kompetencję z państwami członkowskimi w następujących obszarach regulowanych tą umową: wymagania dla rozwijających się państw, badania naukowe, środki państwa portu i środki przyjmowane w odniesieniu do państw, które nie są członkami regionalnych organizacji połowowych i nie są stronami umowy. Następujące postanowienia umowy mają zastosowanie zarówno do Wspólnoty, jak i jej państw członkowskich: The Community shares competence with its Member States on the following matters governed by this Agreement: requirements of developing States, scientific research, port-State measures and measures adopted in respect of non-members of regional fisheries organisations and non-Parties to the Agreement. The following provisions of the Agreement apply both to the Community and to its Member States:
— przepisy generalne: (artykuły 1, 4 i 34 do 50), — general provisions: (articles 1, 4, and 34 to 50),
— rozstrzyganie sporu (część VIII). — dispute settlement: (Part VIII).
Deklaracje interpretacyjne: Interpretative declarations:

1. Republika Słowenii rozumie, że terminy „geograficzna specyfika”, „indywidualne cechy podregionu lub regionu”, „czynniki społeczno-ekonomiczne, geograficzne i środowiskowe”, „naturalna charakterystyka morza” oraz inne podobne terminy stosowane w odniesieniu do regionu geograficznego nie powodują uszczerbku dla praw i obowiązków państw zgodnie z prawem międzynarodowym.

I.The Republic of Slovenia understands that the terms „geographical particularities”, „specific characteristics of the sub-region or region”, „socio-economic, geographical and environmental factors”, „natural characteristics of that sea” or any other similar terms employed in reference to a geographical region do not prejudice the rights and duties of States under international law.

2. Republika Słowenii rozumie, że żadne postanowienia tej umowy nie mogą być interpretowane w sposób, który naruszałby zasadę wolności pełnego morza, uznawaną przez prawo międzynarodowe.

2. The Republic of Slovenia understands that no provision of this Agreement may be interpreted in such a way as to conflict with the principle of freedom of the high seas, recognised by international law.

3. Republika Słowenii rozumie, że termin „Państwa, których obywatele łowią na pełnym morzu” nie stanowi żadnych nowych podstaw dla jurysdykcji opartej na narodowości osób zaangażowanych w połów na pełnym morzu raczej niż na zasadzie jurysdykcji państwa bandery.

3. The Republic of Slovenia understands that the term „States whose nationals fish on the high seas” shall not provide any new grounds for jurisdiction based on the nationality of persons involved in fishing on the high seas rather than on the principle of flag State jurisdiction.

4. Umowa nie przyznaje żadnemu państwu prawa do utrzymywania lub stosowania jednostronnych środków podczas okresu przejściowego, do którego odnosi się artykuł 21 (3). Następnie, jeśli żadne porozumienie nie zostanie zawarte, państwa będą działały wyłącznie zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 21 i 22 umowy.

4. The Agreement does not grant any State the right to maintain or apply unilateral measures during the transitional period as referred to in article 21 (3). Thereafter, if no agreement has been reached, States shall act only in accordance with the provisions provided for in articles 21 and 22 of the Agreement.

5. Odnośnie do zastosowania artykułu 21, Republika Słowenii rozumie, że w przypadku, gdy państwo bandery deklaruje, że zamierza sprawować swą władzę zgodnie z postanowieniami artykułu 19 nad statkiem rybackim pływającym pod jego banderą, władze państwa przeprowadzającego kontrolę powstrzymają się od sprawowania wszelkiej dalszej władzy nad takim statkiem zgodnie z postanowieniami artykułu 21. Wszelki spór wynikły w odniesieniu do tej kwestii powinien zostać rozstrzygnięty zgodnie z procedurami ustanowionymi w części VIII umowy. Żadne państwo nie może podnosić takiego sporu dla utrzymania kontroli nad statkiem, który nie należy do jego bandery. Nadto Republika Słowenii uważa, że słowo „bezprawne” w artykule 21 (18) umowy powinno być interpretowane w świetle całej umowy, a w szczególności jej artykułów 4 i 35.

5. Regarding the application of article 21, the Republic of Slovenia understands that, when a flag State declares that it intends to exercise its authority, in accordance with the provisions of article 19, over a fishing vessel flying its flag, the authorities of the inspecting State shall not purport to exercise any further authority under the provisions of article 21 over such a vessel. Any dispute related to this issue shall be settled in accordance with the procedures provided for in Part VIII of the Agreement. No State may invoke this type of dispute to remain in control of a vessel which does not fly its flag. In addition, the Republic of Slovenia considers that the word „unlawful” in article 21 (18) of the Agreement should be interpreted in the light of the whole Agreement, and in particular, articles 4 and 35 thereof.

6. Republika Słowenii powtarza, że w swych relacjach powstrzyma się od groźby lub użycia siły zgodnie z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Dodatkowo Republika Słowenii podkreśla, że użycie siły, do którego odnosi się artykuł 22, stanowi środek wyjątkowy, który musi opierać się na pełnym przestrzeganiu zasady proporcjonalności, a jakiekolwiek nadużycie takiego środka będzie pociągać za sobą odpowiedzialność międzynarodową państwa przeprowadzającego kontrolę. Każdy przypadek nieprzestrzegania będzie rozwiązywany środkami pokojowymi i zgodnie z odpowiednimi procedurami rozwiązywania sporu. Ponadto, Republika Słowenii uważa, że odpowiednie terminy i warunki wejścia na pokład i kontroli powinny być nadal opracowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami prawa międzynarodowego w ramach właściwych regionalnych lub subregionalnych organizacji do spraw zarządzania połowami lub układów.

6. The Republic of Slovenia reiterates that all States shall refrain in their relations from the threat or use of force in accordance with general principles of international law, the United Nations Charter and the United Nations Convention on the Law of the Sea. In addition, the Republic of Slovenia underlines that the use of force as referred to in article 22 constitutes an exceptional measure which must be based on the strictest compliance with the principle of proportionality and that any abuse thereof shall imply the international liability of the inspecting State. Any case of non-compliance shall be resolved by peaceful means and in accordance with the applicable dispute-settlement procedures. Furthermore, the Republic of Slovenia considers that the relevant terms and conditions for boarding and inspection should be further elaborated in accordance with the relevant principles of international law in the framework of the appropriate regional and subregional fisheries management organisations and arrangements.

7. Republika Słowenii rozumie, że w stosowaniu postanowień artykułu 21 ustępy 6, 7 i 8 państwo bandery opierać się może na wymogach swego systemu prawnego, w którym to organy ścigania uznają, czy podjąć ściganie w świetle okoliczności każdej sprawy. Decyzje państwa bandery opierające się na takich wymogach nie mogą być interpretowane jako brak relacji lub podjęcia działania.”

7. The Republic of Slovenia understands that in the application of the provisions of article 21 (6), (7) and (8), the flag State may rely on the requirements of its legal system under which the prosecuting authorities enjoy a discretion to decide whether or not prosecute in the light of all the facts of a case. Decisions of the flag State based on such requirements shall not be interpreted as failure to respond or to take action.”

Potwierdzenie deklaracji złożonych przez Wspólnotę Europejską: Confirmation of the declarations made by the European Community

„Republika Słowenii potwierdza deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi.”

„The Republic of Slovenia hereby confirms the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement for the implementing of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks.”

Stany Zjednoczone Ameryki

United States of America

„Zgodnie z artykułem 30 (4) umowy. Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki deklaruje, że wybiera specjalny trybunał arbitrażowy ustanowiony na podstawie aneksu VIII Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. dla rozstrzygania sporów stosownie do części VIII umowy.”

„In accordance with article 30 (4) of the Agreement, the Government of the United States of America declares that it chooses a special arbitral tribunal to be constituted in accordance with Annex VIII of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 for the settlement of disputes pursuant to Part VIII of the Agreement.”

Królestwo Szwecji

Kingdom of Sweden

„Królestwo Szwecji przypomina, że jako członek Wspólnoty Europejskiej, przeniosło kompetencję na Wspólnotę w odniesieniu do pewnych kwestii regulowanych tą umową. Królestwo Szwecji tym samym potwierdza deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi.”

„The Kingdom of Sweden recalls that, as a Member of the European Community, it has transferred competence to the Community in respect of certain matters governed by the Agreement. The Kingdom of Sweden hereby confirms the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.”

Republika Włoska

Italian Republic

„..., Rząd Republiki Włoskiej przypomina, że jako członek Wspólnoty Europejskiej, przekazał kompetencję Wspólnocie w odniesieniu do pewnych kwestii regulowanych niniejszą umową, które określa aneks do tego listu. Republika Włoska potwierdza deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi.”

„..., the Government of Italy recalls that as a Member of the European Community, it has transferred competence to the Community in respect of certain matters governed by the Agreement, which are specified in the Annex to this letter. Italy confirms the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.”

Wspólnota Europejska

European Community

Deklaracja dotycząca kompetencji Wspólnoty: Declaration concerning the competence of the European Community with regard to matters governed by the [said Agreement]:

1. Artykuł 47 (1) Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi stanowi, że w przypadkach, gdy organizacja międzynarodowa, o której mowa w aneksie IX artykuł 1 Konwencji nie posiada kompetencji we wszystkich kwestiach regulowanych umową, aneks IX Konwencji [z wyjątkiem artykułu 2 pierwsze zdanie i artykułu 3 (1)] stosowany będzie mutatis mutandis do uczestniczenia przez taką organizację międzynarodową w umowie.

1. Article 47 (1) of the Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks provides that in cases where an international organization referred to in annex IX, article 1, of the Convention does not have competence over all the matter governed by the Agreement, annex IX of the Convention [with the exception of article 2, first sentence, and article 3 (1)] shall apply mutatis mutandis to participation by such international organization in the Agreement.

2. Obecni członkowie Wspólnoty: Republika Austrii, Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republika Finlandii, Republika Francuska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Irlandia, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Federalna Niemiec, Republika Portugalska, Królestwo Szwecji, Republika Włoska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

2. The current members of the Community are the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

3. Umowa w sprawie wykonania postanowień [rzeczonej Konwencji] będzie stosowana, w odniesieniu do kompetencji przeniesionych na Wspólnotę Europejską, na terytoriach, na których Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską jest stosowany i zgodnie z warunkami ustanowionymi w Traktacie, w szczególności z artykułem 227.

3. The Agreement on the implementation of the provisions of the [said Convention] shall apply, with regard to the competences transferred to the European Community, to the territories in which the Treaty establishing the European Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty, in particular article 227 thereof.

4. Deklaracja ta nie jest stosowana w przypadku terytoriów państw członkowskich, na których rzeczony Traktat nie jest stosowany oraz jest bez uszczerbku dla takich czynności lub stanowisk, jakie mogą być zastosowane zgodnie z umową przez zainteresowane państwa członkowskie w ich imieniu i w interesie tych terytoriów.

4. This declaration is not applicable in the case of the territories of the Member States in which the said Treaty does not apply and is without prejudice to such acts or positions as may be adopted under the Agreement by the Member States concerned on behalf of and in the interests of those territories.

I. Kwestie, w których Wspólnota ma wyłączną kompetencję I. Matters for which the Community has exclusive competence

5. Wspólnota wskazuje, że jej państwa członkowskie przeniosły na nią kompetencję w odniesieniu do ochrony i zarządzania żyjącymi zasobami morskimi. Dlatego w tym względzie do Wspólnoty należy przyjmowanie odpowiednich zasad i regulacji (które państwa członkowskie wykonują) i do jej kompetencji należy zawieranie zobowiązań zewnętrznych z państwami trzecimi oraz kompetentnymi organizacjami.

Kompetencja ta stosowana jest w odniesieniu do wód pod narodową jurysdykcją połowową i na morzu pełnym.

5. The Community points out that its Member States have transferred competence to it with regard to the conservation and management of living marine resources. Hence, in this field, it is for the Community to adopt the relevant rules and regulations (which the Member States enforce) and within its competence to enter into external undertakings with third States or competent organizations.

This competence applies in regard of waters under national fisheries jurisdiction and to the high seas.

6. Wspólnota sprawuje kompetencję regulacyjną przyznaną prawem międzynarodowym pań-stwubandery statku do określania środków ochrony i zarządzania morskimi zasobami połowowymi stosowanymi do statków pływających pod banderą państw członkowskich oraz dla zapewnienia, że państwa członkowskie przyjmują przepisy umożliwiające wdrożenie rzeczonych środków.

6. The Community enjoys the regulatory competence granted under international law to the flag State of a vessel to determine the conservation and management measures for marine fisheries resources applicable to vessels flying the flag of Member States and to ensure that Member States adopt provisions allowing for the implementation of the said measures.

7. Niemniej jednak środki stosowane w odniesieniu do kapitanów i oficerów statków rybackich, tj. odmowa, cofnięcie lub zawieszenie zezwoleń do sprawowania takich funkcji, należą do kompetencji państw członkowskich zgodnie z ich narodowym prawodawstwem.

7. Nevertheless, measures applicable in respect of masters and other officers of fishing vessels, e.g., refusal, withdrawal or suspension of authorizations to serve as such, are within the competence of the Member States in accordance with their national legislation.

Środki odnoszące się do wykonywania jurysdykcji przez państwo bandery nad jego statkami na morzu pełnym, w szczególności przepisy takie, jak te odnoszące się do przejęcia i zaniechania kontroli nad statkami rybackimi przez państwa inne niż państwo bandery, współpracy międzynarodowej w odniesieniu do egzekwowania i odzyskiwania kontroli nad ich statkami, należą do kompetencji państw członkowskich zgodnie z prawem wspólnotowym. Measures relating to the exercise of jurisdiction by the flag State over its vessels on the high seas, in particular provisions such as those related to the taking and relinquishing of control of fishing vessels by States other than the flag State, international cooperation in respect of enforcement and the recovery of the control of their vessels, are within the competence of the Member States in compliance with Community law.
II. Kwestie, które odnoszą się do kompetencji Wspólnoty i jej państw członkowskich II. Matters relating for which both the Community and its Member States have competence
Wspólnota dzieli kompetencję z państwami członkowskimi w zakresie następujących kwestii regulowanych tą umową: wymagania dla rozwijających się państw, badania naukowe, środki państwa portu i środki podjęte w odniesieniu do podmiotów niebę-dących członkami regionalnych organizacji połowowych i stronami tej umowy. The Community shares competence with its Member States on the following matters governed by this Agreement: requirements of developing States, scientific research, port State measures and measures adopted in respect of non-members of regional fisheries organizations and non-Parties to the Agreement.
Następujące przepisy umowy stosuje się do Wspólnoty i jej państw członkowskich: The following provisions of the Agreement apply both to the Community and to its Member States:
— przepisy generalne: (artykuły 1, 4 i 34 do 50), — general provisions: (articles 1, 4, and 34 to 50),

— rozstrzyganie sporu (część VIII).”

— dispute settlement: (Part VIII).”

Deklaracje interpretacyjne: Interpretative declarations:

1. Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie rozumieją, że terminy „geograficzna specyfika”, „indywidualne cechy podregionu”, „czynniki spo-łeczno-ekonomiczne, geograficzne i środowiskowe”, „naturalna charakterystyka morza” oraz inne podobne terminy stosowane w odniesieniu do regionu geograficznego nie powodują uszczerbku dla praw i obowiązków państw zgodnie z prawem międzynarodowym.

1. The European Community and its Member States understands that the terms „geographical particularities”, „specific characteristics of the sub-region”, „socio-economic, geographical and environmental factors”, „natural characteristics of that sea” or any other similar terms employed in reference to a geographical region do not prejudice the rights and duties of States under International law.

2. Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie rozumieją, że żadne przepisy tej umowy nie mogą być interpretowane w taki sposób, który naruszałby zasadę wolności pełnego morza, uznawaną przez prawo międzynarodowe.

2. The European Community and its Member States understands that no provision of this Agreement may be interpreted in such a way as to conflict with the principle of freedom of the high seas, as recognized by international law.

3. Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie rozumieją, że termin „Państwa, których obywatele łowią na pełnym morzu” nie stanowi żadnych nowych podstaw dla jurysdykcji opartej na narodowości osób zaangażowanych w połów na pełnym morzu raczej niż na zasadzie jurysdykcji państwa bandery.

3. The European Community and its Member States understands that the term „States whose nationals fish on the high seas” shall not provide any new grounds for jurisdiction based on the nationality of persons involved in fishing on the high seas rather than on the principle of flag State jurisdiction.

4. Umowa nie przyznaje żadnemu państwu prawa do utrzymywania lub stosowania jednostronnych środków podczas okresu przejściowego, do którego odnosi się artykuł 21 (3). Następnie, jeśli żadne porozumienie nie zostanie zawarte, państwa będą działały wyłącznie zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 21 i 22 umowy.

4. The Agreement does not grant any State the right to maintain or apply unilateral measures during the transitional period as referred to in article 21 (3). Thereafter, if no agreement has been reached, States shall act only in accordance with the provisions provided for in articles 21 and 22 of the Agreement.

5. Odnośnie do zastosowania artykułu 21, Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie rozumieją, że w przypadku, gdy państwo bandery deklaruje, że zamierza sprawować swą władzę zgodnie z postanowieniami artykułu 19 nad statkiem rybackim pływającym pod jego banderą, władze państwa przeprowadzającego kontrolę powstrzymają się od sprawowania wszelkiej dalszej władzy nad takim statkiem zgodnie z postanowieniami artykułu 21.

5. Regarding the application of article 21, the European Community and its Member States understand that, when a flag State declares that it intends to exercise its authority, in accordance with the provisions in article 19, over a fishing vessel flying its flag, the authorities of the inspecting State shall not purport to exercise any other authority under the provisions of article 21 over such vessel.

Wszelki spór wynikły w odniesieniu do tej kwestii powinien zostać rozstrzygnięty zgodnie z procedurami ustanowionymi w części VIII umowy. Żadne państwo nie może podnosić takiego sporu dla utrzymania kontroli nad statkiem, który nie należy do jego bandery. Any dispute related to this issue shall be settled in accordance with the procedures provided for in Part VIII of the Agreement. No State may invoke this type of dispute to remain in control of a vessel which does not fly its flag.

Nadto, Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie uważają, że słowo „bezprawne” w artykule 21 (18) umowy powinno być interpretowane w świetle całej umowy, a w szczególności jej artykułów 4 i 35.

In addition, the European Community and its Member States consider that the word „unlawful” in article 21, paragraph 18 of the Agreement should be interpreted in the light of the whole Agreement, and in particular, articles 4 and 35 thereof.

6. Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie powtarzają, że wszystkie państwa powinny powstrzymać się w swych relacjach od groźby lub użycia siły zgodnie z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego. Karty Narodów Zjednoczonych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

6. The European Community and its Member States reiterate that all States shall refrain in their relations from the threat or use of force in accordance with general principles of international law, the United Nations Charter and the United Nations Convention on the Law of the Sea.

Ponadto, Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie uważają, że odpowiednie terminy i warunki wejścia na pokład i kontroli powinny być nadal opracowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami prawa międzynarodowego w ramach właściwych regionalnych lub sebregionalnych organizacji zarządzających połowami lub układów. Furthermore, the European Community and its Member States consider that the relevant terms and conditions for boarding and inspection should be further elaborated in accordance with the relevant principles of international law in the framework of the appropriate regional and sub-regional fisheries management organizations and arrangements.

7. Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie rozumieją, że w stosowaniu postanowień artykułu 21 ustępy 6, 7 i 8 państwo bandery opierać się może na wymogach swego systemu prawnego, w którym to organy ścigania uznają, czy podjąć ściganie w świetle okoliczności każdej sprawy. Decyzje państwa bandery opierające się na takich wymogach nie mogą być interpretowane jako brak reakcji lub podjęcia działania.

7. The European Community and its Member States understand that in the application of the provisions of article 21 paragraphs 6, 7 and 8, the flag State may rely on the requirements of its legal system under which the prosecuting authorities enjoy a discretion to decide whether or not to prosecute in the light of all the facts of a case. Decisions of the flag State based on such requirements shall not be interpreted as failure to respond or to take action.

Stosownie do artykułu 4 aneksu IX Konwencji, uczynione odpowiednimi mutatis mutandis w kontekście umowy mocą jej artykułu 47 (1), Wspólnota Europejska przyjmuje prawa i obowiązki państw zgodnie z umową w odniesieniu do kwestii, odnośnie do których kompetencje zostały przekazane jej przez państwa członkowskie, które są stroną umowy. Pursuant to article 4 of Annex IX of the Convention, rendered applicable mutatis mutandis in the context of the Agreement by virtue of its article 47 (1), the European Community accepts the rights and obligations of States under the Agreement in respect of matters relating to which competence has been transferred to it by Member States which are parties to the Agreement.

1. Artykuł 47 (1) umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi stanowi, że w przypadkach, gdy organizacja międzynarodowa, o której mowa w aneksie IX artykuł 1 Konwencji, nie posiada kompetencji we wszystkich kwestiach regulowanych umową, aneks IX Konwencji (z wyjątkiem artykułu 2 pierwsze zdanie i artykułu 3 (1)) stosowany będzie mutatis mutandis do uczestniczenia przez taką organizację międzynarodową w umowie.

1. Article 47 (1) of the Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks provides that in cases where an international organization referred to in Annex IX, article 1, of the Convention does not have competence over all the matters governed by the Agreement, Annex IX of the Convention (with the exception of article 2, first sentence, and article 3 (1)) shall apply mutatis mutandis to participation by such international organization in the Agreement.

2. Obecni członkowie Wspólnoty: Republika Austrii, Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republika Finlandii, Republika Francuska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Irlandia, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Federalna Niemiec, Republika Portugalska, Królestwo Szwecji, Republika Włoska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

2. The current members of the Community are the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

3. Umowa w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza odnoszących się do ochrony i zarządzania między-strefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi będzie stosowana, w odniesieniu do kompetencji przeniesionych na Wspólnotę Europejską, na terytoriach, na których Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską jest stosowany i zgodnie z warunkami ustanowionymi w Traktacie, w szczególności z artykułem 227.

3. The Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks shall apply, with regard to the competences transferred to the European Community, to the territories in which the Treaty establishing the European Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty, in particular article 227 thereof.

4. Deklaracja ta nie jest stosowana w przypadku terytoriów państw członkowskich, na których rzeczony Traktat nie jest stosowany oraz jest bez uszczerbku dla takich czynności lub stanowisk, jakie mogą być podejmowane zgodnie z umową przez zainteresowane państwa członkowskie w ich imieniu i w interesie tych terytoriów.

4. This declaration is not applicable in the case of the territories of the Member States in which the said Treaty does not apply and is without prejudice to such acts or positions as may be adopted under the Agreement by the Member States concerned on behalf of and in the interests of those territories.

I. Kwestie, w których Wspólnota ma wyłączną kompetencję I. Matters for which the Community has exclusive competence

5. Wspólnota wskazuje, że jej państwa członkowskie przeniosły na nią kompetencję w odniesieniu do ochrony i zarządzania żyjącymi zasobami morskimi. Dlatego w tym względzie do Wspólnoty należy przyjmowanie odpowiednich zasad i regulacji (które państwa członkowskie wykonują) i do jej kompetencji należy zawieranie zobowiązań zewnętrznych z państwami trzecimi oraz kompetentnymi organizacjami. Kompetencja ta stosowana jest w odniesieniu do wód pod narodową jurysdykcją połowową i na morzu pełnym.

5. The Community points out that its Member States have transferred competence to it with regard to the conservation and management of living marine resources. Hence, in this field, it is for the Community to adopt the relevant rules and regulations (which the Member States enforce) and within its competence to enter into external undertakings with third States or competent organizations. This competence applies in regard of waters under national fisheries jurisdiction and to the high seas.

6. Wspólnota sprawuje kompetencję regulacyjną przyznaną prawem międzynarodowym państwu bandery statku do określania środków ochrony i zarządzania morskimi zasobami połowowymi stosowanymi do statków pływających pod banderą państw członkowskich oraz dla zapewnienia, że państwa członkowskie przyjmują przepisy umożliwiające wdrożenie rzeczonych środków.

6. The Community enjoys the regulatory competence granted under international law to the flag State of a vessel to determine the conservation and management measures for marine fisheries resources applicable to vessels flying the flag of Member States and to ensure that Member States adopt provisions allowing for the implementation of the said measures.

7. Niemniej jednak środki stosowane w odniesieniu do kapitanów i oficerów statków rybackich, tj. odmowa, cofnięcie lub zawieszenie zezwoleń do sprawowania takich funkcji, należą do kompetencji państw członkowskich zgodnie z ich narodowym prawodawstwem.

7. Nevertheless, measures applicable in respect of masters and other officers of fishing vessels, e.g., refusal, withdrawal or suspension of authorizations to serve as such, are within the competence of the Member States in accordance with their national legislation. Measures relating to the exercise of jurisdiction by the flag State over its vessels

Środki odnoszące się do wykonywania jurysdykcji przez państwo bandery nad jego statkami na morzu pełnym, w szczególności przepisy takie, jak te odnoszące się do przejęcia i zaniechania kontroli nad statkami rybackimi przez państwa inne niż państwo bandery, współpracy międzynarodowej w odniesieniu do egzekwowania i odzyskiwania kontroli nad ich statkami, należą do kompetencji państw członkowskich zgodnie z prawem wspólnotowym. on the high seas, in particular provisions such as those related to the taking and relinquishing of control of fishing vessels by States other than the flag State, international cooperation in respect of enforcement and the recovery of the control of their vessels, are within the competence of the Member States in compliance with Community law.
II. Kwestie, w których zarówno Wspólnota, jak i państwa członkowskie mają kompetencję II. Matters for which both the Community and its Member States have competence

8. Wspólnota dzieli kompetencję z państwami członkowskimi w zakresie następujących kwestii regulowanych tą umową: wymagania dla rozwijających się państw, badania naukowe, środki państwa portu i środki podjęte w odniesieniu do podmiotów niebędących członkami regionalnych organizacji połowowych i stronami tej umowy.

8. The Community shares competence with its Member States on the following matters governed by this Agreement: requirements of developing States, scientific research, port-State measures and measures adopted in respect of non-members of regional fisheries organizations and non-Parties to the Agreement.

Następujące przepisy umowy stosuje się do Wspólnoty i jej państw członkowskich: The following provisions of the Agreement apply both to the Community and to its Member States:
— przepisy generalne: (artykuły 1, 4 i 34 do 50), — general provisions: (articles 1, 4, and 34 to 50),

— rozstrzyganie sporu (część VIII).”

— dispute settlement: (Part VIII).
Deklaracje interpretacyjne złożone przez Wspólnotę i państwa członkowskie przy ratyfikacji Interpretative declarations deposited by the Community and its Member States upon ratification of the Agreement

1. Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie rozumieją, że terminy „geograficzna specyfika”, „indywidualne cechy podregionu lub regionu”, „czynniki społeczno-ekonomiczne, geograficzne i środowiskowe”, „naturalna charakterystyka morza” oraz inne podobne terminy stosowane w odniesieniu do regionu geograficznego nie powodują uszczerbku dla praw i obowiązków państw zgodnie z prawem międzynarodowym.

1. The European Community and its Member States understand that the terms „geographical particularities”, „specific characteristics of the sub-region or region”, „socio-economic, geographical and environmental factors”, „natural characteristics of that sea” or any other similar terms employed in reference to a geographical region do not prejudice the right and duties of States under international law.

2. Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie rozumieją, że żadne przepisy tej umowy nie mogą być interpretowane w taki sposób, który naruszałby zasadę wolności pełnego morza, uznawaną przez prawo międzynarodowe.

2. The European Community and its Member States understand that no provision of this Agreement may be interpreted in such a way as to conflict with the principle of freedom of the high seas, recognized by international law.

3. Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie rozumieją, że termin „Państwa, których obywatele łowią na pełnym morzu” nie stanowi żadnych nowych podstaw dla jurysdykcji opartej na narodowości osób zaangażowanych w połów na pełnym morzu raczej niż na zasadzie jurysdykcji państwa bandery.

3. The European Community and its Member States understand that the term „States whose nationals fish on the high seas” shall not provide any new grounds for jurisdiction based on the nationality of persons involved in fishing on the high seas rather than on the principle of flag State jurisdiction.

4. Umowa nie przyznaje żadnemu państwu prawa do utrzymywania lub stosowania jednostronnych środków podczas okresu przejściowego, do którego odnosi się artykuł 21 (3). Następnie, jeśli żadne porozumienie nie zostanie zawarte, państwa będą działały wyłącznie zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 21 i 22 umowy.

4. The Agreement does not grant any State the right to maintain or apply unilateral measures during the transitional period as referred to in article 21 (3). Thereafter, if no agreement has been reached. States shall act only in accordance with the provisions provided for in articles 21 and 22 of the Agreement.

5. Odnośnie do zastosowania artykułu 21, Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie rozumieją, że w przypadku, gdy państwo bandery deklaruje, że zamierza sprawować swą władzę zgodnie z postanowieniami artykułu 19 nad statkiem rybackim pływającym pod jego banderą, władze państwa przeprowadzającego kontrolę powstrzymają się od sprawowania wszelkiej dalszej władzy nad takim statkiem zgodnie z postanowieniami artykułu 21. Wszelki spór wynikły w odniesieniu do tej kwestii powinien zostać rozstrzygnięty zgodnie z procedurami ustanowionymi w części VIII umowy. Żadne państwo nie może podnosić takiego sporu dla utrzymania kontroli nad statkiem, który nie należy do jego bandery.

5. Regarding the application of article 21, the European Community and its Member States understand that, when a flag State declares that it intends to exercise its authority, in accordance with the provisions in article 19, over a fishing vessel flying its flag, the authorities of the inspecting State shall not purport to exercise any further authority under the provisions of article 21 over such a vessel. Any dispute related to this issue shall be settled in accordance with the procedures provided for in Part VIII of the Agreement. No State may invoke this type of dispute to remain in control of a vessel which does not fly its flag.

Nadto, Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie uważają, że słowo „bezprawne” w artykule 21 (18) umowy powinno być interpretowane w świetle całej umowy, a w szczególności jej artykułów 4 i 35.

In addition, the European Community and its Member States consider that the word „unlawful” in article 21, paragraph 18 of the Agreement should be interpreted in the light of the whole Agreement, and in particular, articles 4 and 35 thereof.

6. Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie powtarzają, że wszystkie państwa powinny powstrzymać się swych relacjach od groźby lub użycia siły zgodnie z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego. Karty Narodów Zjednoczonych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

6. The European Community and its Member States reiterate that all States shall refrain in their relations from the threat or use of force in accordance with general principles of international law, the United Nations Charter and the United Nations Convention on the Law of the Sea.

Dodatkowo, Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie podkreślają, że użycie siły, o którym mowa w artykule 22 stanowi wyjątkowy środek, który ma być oparty na ścisłym przestrzeganiu zasady proporcjonalności i że jakiekolwiek jego nadużycie pociągnie za sobą odpowiedzialność międzynarodową państwa przeprowadzającego kontrolę. Jakikolwiek przypadek nieprzestrzegania będzie rozwiązywany środkami pokojowymi, zgodnie z odpowiednimi zasadami prawa międzynarodowego, w ramach właściwych ragionalnych lub subregionalnych organizacji do spraw zarządzania połowami lub układów. In addition, the European Community and its Member States underline that the use of force as referred to in article 22 constitutes an exceptional measure which must be based upon the strictest compliance with the principle of proportionality and that any abuse thereof shall imply the international liability of the inspecting State. Any case of non-compliance shall be resolved by peaceful means and in accordance with the applicable dispute-settlement procedures.
Ponadto, Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie uważają, że odpowiednie terminy i warunki wejścia na pokład i kontroli powinny być nadal opracowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami prawa międzynarodowego w ramach właściwych regionalnych lub subregionalnych organizacji zarządzających połowami lub układów. Furthermore, the European Community and its Member States consider that the relevant terms and conditions for boarding and inspection should be further elaborated in accordance with the relevant principles of international law in the framework of the appropriate regional and subregio-nal fisheries management organizations and arrangements.

7. Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie rozumieją, że w stosowaniu postanowień artykułu 21 ustępy 6, 7 i 8 państwo bandery opierać się może na wymogach swego systemu prawnego, w którym to organy ścigania uznają, czy podjąć ściganie w świetle okoliczności każdej sprawy. Decyzje państwa bandery opierające się na takich wymogach nie mogą być interpretowane jako brak reakcji lub podjęcia działania.”

7. The European Community and its Member States understand that in the application of the provisions of article 21, paragraphs 6, 7 and 8, the flag State may rely on the requirements of its legal system under which the prosecuting authorities enjoy a discretion to decide whether or not to prosecute in the light of all the facts of a case. Decisions of the flag State based on such requirements shall not be interpreted as failure to respond or to take action.”

Wschodnia Republika Urugwaju

Eastern Republic of Uruguay

„1. Celem niniejszej umowy, jak stanowi artykuł 2, jest zapewnienie odpowiednich ram prawnych i całościowych oraz efektywnych środków dla ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi. „1. The objective of the Agreement, as set out in article 2, is to establish an appropriate legal framework and a comprehensive and effective set of measures for the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks.

2. Efektywność ustanowionego reżimu zależeć będzie, inter alia, od tego, czy środki ochrony i zarządzania na obszarach leżących poza jurysdykcją narodową będą odpowiednio uwzględniane i zgodne z tymi przyjętymi przez dane państwa nadbrzeżne w odniesieniu do takich samych obszarów pod jurysdykcją narodową, jak stanowi artykuł 7.

2. The effectiveness of the regime established will depend, inter alia, on whether the conservation and management measures that are applied in areas beyond national jurisdiction take duly into account and are compatible with, those adopted by the relevant coastal States with respect to the same stocks in areas under their national jurisdiction, as provided for in article 7.

3. Pośród biologicznej charakterystyki zasobów rybnych jako czynnika, którego specjalny wzgląd musi być brany pod uwagę w określaniu kompatybilnych środków ochrony i zarządzania zgodnie z artykułem 7 ustęp 2 (d), Wschodnia Republika Urugwaju przywiązuje szczególną wagę do okresu rozmnażania zasobów rybnych, o których mowa, celem zapewnienia rozsądnego i zrównoważonego podejścia do ochrony.

3. Among the biological characteristics of a fish stock as a factor of which special account must be taken in determining compatible conservation and management measures, in accordance with article 7, paragraph 2 (d), Uruguay attaches particular importance to the reproduction period of the fish stock in question, in order to ensure a sound and balanced approach to protection.

4. Ponadto, aby powyższy reżim był w pełni efektywny, zgodnie z celem i intencją niniejszej umowy, niezbędne jest przyjęcie nadzwyczajnych środków ochrony i zarządzania, jak stanowi artykuł 6 ustęp 7, kiedy istnieje poważne zagrożenie dla bytu jednego lub większej liczby międzystrefowych zasobów rybnych oraz zasobów rybnych masowo migrujących w wyniku zjawiska naturalnego lub działalności człowieka.

4. Moreover, in order for the above-mentioned regime to be fully effective, in accordance with the objective and purpose of the Agreement, it is necessary to adopt emergency conservation and management measures, as stated in article 6, paragraph 7, where a serious threat exists to the survival of one or more straddling fish stocks or highly migratory fish stocks as a result of a natural phenomenon or human activity.

5. Wschodnia Republika Urugwaju wyraża pogląd, że jeśli kontrola prowadzona przez państwo portu na statku rybackim, który obecny jest dobrowolnie w jednym z jego portów, ujawni, że istnieją oczywiste podstawy dla uznania, że ów statek rybacki uczestniczył w działaniach, które są sprzeczne z subregionalnymi i regionalnymi środkami ochrony i zarządzania na pełnym morzu, wtedy wykonując swoje uprawnienie i obowiązek zgodnie z artykułem 23 umowy, państwo portu powinno poinformować o tym państwo bandery i poprosić, by przejęło ono odpowiedzialność nad statkiem celem zapewnienia przestrzegania rzeczonych środków.

5. Uruguay is of the view that, if an inspection carried out by a port State on a fishing vessel which is voluntarily present in one of its ports reveals that there are evident grounds for believing that the said fishing vessel has been involved in an activity that is contrary to the sub-regional or regional conservation and management measures on the high seas, then, in exercise of its right and duty to cooperate in conformity with article 23 of the Agreement, the port State should so inform the flag State and request that it take over responsibility for the vessel for the purpose of ensuring compliance with the said measures.”

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

„[Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ma zaszczyt zadeklarować], zgodnie z artykułem 47 (1) umowy (stosując mutatis mutandis artykuł 5 (2) i (6) aneksu IX Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r.), że jako członek Wspólnoty Europejskiej, Zjednoczone Królestwo przeniosło kompetencję na Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pewnych kwestii regulowanych tą umową, które są określone w aneksie do tej deklaracji. „[The Government of the United Kingdom has the honour to declare], in accordance with article 47 (1) of the Agreement (applying mutatis mutandis articles 5 (2) and (6) of Annex IX of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982), that as a Member of the European Community, the United Kingdom has transferred competence to the European Community in respect of certain matters governed by the Agreement, which are specified in the Annex to this declaration.
[Rząd Zjednoczonego Królestwa tym samym potwierdza] deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską przy ratyfikacji umowy i potwierdza, że deklaracje interpretacyjne złożone przez Wspólnotę Europejską będą także stosowane do ratyfikacji przez Zjednoczone Królestwo rzeczonej umowy w odniesieniu do Terytoriów Zamorskich, mianowicie Wyspy Pitca-irn. Wyspy Henderson, Wysp Ducie i Oeno, Wysp Falklandów, Wyspy Georgii Południowej i Południowych Wysp Sandwich, Bermudy, Wysp Turks i Caicos, Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskich Wysp Dziewiczych i Anguilla.” [The Government of the United Kingdom hereby confirms] the declarations made by the European Community upon ratification of the Agreement, and confirm that the interpretative declarations made by the European Community shall apply also to the United Kingdom's ratification of the said Agreement in respect of certain Overseas Territories, namely Pitca-irn, Henderson, Ducie and Oeno Islands, Falkland Islands, South Georgia and South Sandwich Islands, Bermuda, Turks and Caicos Islands, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands and Anguilla.”


1) Umowę stosuje się do Królestwa w Europie.

2) Umowę stosuje się do terytorium Tokelau.

3) „W dniu 3 grudnia 1999 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej złożyło dokument ratyfikacyjny w imieniu Wyspy Pitcairn, Wyspy Henderson, Wysp Ducie i Oeno, Wysp Falklandów (Malwinów), Wyspy Georgii Południowej i Południowych Wysp Sandwich, Bermudów, Wysp Turks i Caicos, Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskich Wysp Dziewiczych i Anguilli z następującymi deklaracjami:

1. Zjednoczone Królestwo rozumie, że terminy „geograficzna specyfika”, „indywidualne cechy podregionu lub regionu”, „czynniki społeczno-ekonomiczne, geograficzne i środowiskowe”, „naturalna charakterystyka morza” oraz inne podobne terminy stosowane w odniesieniu do regionu geograficznego nie powodują uszczerbku dla praw i obowiązków państw zgodnie z prawem międzynarodowym.

2. Zjednoczone Królestwo rozumie, że żadne przepisy tej umowy nie mogą być interpretowane w taki sposób, który naruszałby zasadę wolności pełnego morza, uznawaną przez prawo międzynarodowe.

3. Zjednoczone Królestwo rozumie, że termin „Państwa, których obywatele łowią na pełnym morzu” nie stanowi żadnych nowych podstaw dla jurysdykcji opartej na narodowości osób zaangażowanych w połów na pełnym morzu raczej niż na zasadzie jurysdykcji państwa bandery.

4. Umowa nie przyznaje żadnemu państwu prawa do utrzymywania lub stosowania jednostronnych środków podczas okresu przejściowego, do którego odnosi się artykuł 21 (3). Następnie, jeśli żadne porozumienie nie zostanie zawarte, państwa będą działały wyłącznie zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 21 i 22 umowy.”

1. „The United Kingdom understands that the terms „geographical particularities”, „specific characteristics of the sub--region or region”, „socio-economic geographical and environmental factors”, „natural characteristics of that sea” or any other similar terms employed in reference to a geographical region do not prejudice the rights and duties of States under international law.

2. The United Kingdom understands that no provision of this Agreement may be interpred in such a way as to conflict with the principle of freedom of the high seas, recognized by international law.

3. The United Kingdom understands that the term „States whose nationals fish on the high seas” shall not provide any new grounds for jurisdiction based on the nationality of persons involved in fishing on the high seas rather than on the principle of flag State jurisdiction.

4. The Agreement does not grant any State the right to maintain or apply unilateral measures during the transitional period as referred to in Article 21 (3). Thereafter, if no agreement has been reached, states shall act only in accordance with the provisions provided for in Articles 21 and 22 of the Agreement.”

„Dnia 19 grudnia 2003 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej złożyło we własnym imieniu dokument ratyfikacyjny.

Republika Argentyńska sprzeciwiła się włączeniu i odwołaniu się do Malwinów (Falklandów), Wyspy Południowa Georgia, Południowych Wysp Sandwich przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jako terytoriów zależnych oraz potwierdziła swą suwerenność nad tymi wyspami, które stanowią integralną część jej państwowego terytorium, i nad otaczającymi je obszarami morskimi.

Republika Mauritiusu sprzeciwiła się włączeniu i odwołaniu się do Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jako terytoriów zależnych oraz potwierdziła swą suwerenność nad tymi wyspami, to jest Archipelagiem Chaos, który stanowi integralną część państwowego terytorium Republiki Mauritiusu, i nad otaczającymi je obszarami morskimi.”