USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Art. 27. (uchylony).