OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEJ KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2 sierpnia 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 85, poz. 728), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o:

1. Udzielenie jednej koncesji na okres 7 lat na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym ze względu na odbiorcę i język nadawania — tj. programu adresowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce i rozpowszechnianego w języku tej mniejszości — w którym będą nadawane audycje i inne przekazy (słowne, słowno-muzyczne i muzyczne) realizujące wyspecjalizowany charakter programu, w tym audycje informacyjne, publicystyczne i edukacyjne dotyczące kultury, tradycji i współczesnych problemów mniejszości białoruskiej i Białorusinów. Audycje i inne przekazy realizujące wyspecjalizowany charakter programu będą stanowić nie mniej niż 70 %

czasu nadawania programu w ciągu miesiąca w godzinach 600—23°°, rozliczanego w okresach tygodniowych w wymienionych godzinach. Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczych o następujących parametrach technicznych:


Województwo Lokalizacja stacji Częstotliwość ERP [kW]
podlaskie Białystok 105,5 MHz 0,1
śląskie Katowice/Koszęcin 1080 kHz 350

II. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000—1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.aov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000—1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 597-30-89 w Warszawie.

III. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 3 października 2005 r.

IV. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.