OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 21 marca 2005 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 i 25 lipca 2001 r. w sprawie możliwości udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ogłaszam informację o zmianie punktu 1.12 ogłoszenia z dnia 24 i 25 lipca 2001 r. Treść punktu po dokonaniu zmian:

Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:


Lp. Województwo Lokalizacja stacji

Częstotliwość [MHz]

ERP [kW]

1 opolskie Opole 102,0 0,1

W postępowaniu biorą udział podmioty, które złożyły wnioski w związku z punktem 1.12 ogłoszenia z dnia 24 i 25 lipca 2001 r.