OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 9 listopada 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm. 1) ), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o rozszerzenie koncesji, na okres do czasu wygaśnięcia koncesji wskazanej we wniosku, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze uniwersalnym, tj. programu zawierającego różne gatunki i formy radiowe oraz różnorodną problematykę.

Program będzie zawierał także audycje słowne i inne przekazy słowne oraz elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych poświęcone tematyce lokalnej odnoszącej się do miejscowości objętych zasięgiem nadawania, przy czym udział ww. słownych pozycji programu ma wynosić nie mniej niż 10 % tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 600—2200, w tym:

— własne lokalne serwisy informacyjne (dzienniki),

— publicystykę na temat problemów lokalnych, realizowaną poprzez różne formy: dyskusje, rozmowy, felietony, komentarze, recenzje, wywiady, sondaże opinii, reportaże itd.

Własne lokalne serwisy informacyjne (dzienniki) i publicystyka dotycząca problemów lokalnych (realizowana poprzez różne formy: dyskusje, rozmowy, felietony, komentarze, recenzje, wywiady, sondaże opinii itd.) będą zajmować łącznie nie mniej niż 5 %

tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 600—2200.

Przez audycje realizujące tematykę lokalną rozumie się różne rodzaje i gatunki radiowe, w których prezentowane są aktualne wydarzenia i problemy (społeczne, polityczne, gospodarcze, artystyczne, sportowe i inne) dotyczące lokalnej społeczności, kultura i historia danego regionu (w tym twórczość ludowa i muzyka ludowa danego regionu w wykonaniu zespołów ludowych itp.), a także użyteczne informacje lokalne.

Do tematyki lokalnej nie zalicza się: płatnych elementów programu; dźwięków identyfikacyjnych stacji (jingle); autopromocji stacji na antenie; wypowiedzi prezenterów i ich rozmów ze słuchaczami na tematy inne niż lokalne; audycji niedotyczących tematów lokalnych, których związek z lokalnością polega jedynie na tym, że ich autorami są osoby z lokalnego środowiska.

Katalog rodzajów audycji i tematów realizujących tematykę lokalną, do wyboru przez nadawcę:

— własne lokalne serwisy informacyjne (dzienniki),

— informacje o lokalnych wydarzeniach nadawane poza serwisami informacyjnymi (dziennikami): np. relacje reporterskie z wydarzeń na żywo, korespondencje itd.,

— informacje o działaniach administracji państwowej i terenowej odnoszące się do regionu i jego mieszkańców,

— przeglądy prasy lokalnej/regionalnej,

— lokalne użyteczne informatory: np. lokalna prognoza pogody, drogowe — dla kierowców, medyczne, o pracy służb miejskich, urzędów, służby zdrowia itd., o awariach, wypadkach itp., repertuary kin i teatrów, zapowiedzi imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych itd.,

— publicystyka na temat problemów lokalnych, realizowana poprzez różne formy radiowe: dyskusje, rozmowy, felietony, komentarze, recenzje, wywiady, sondaże opinii itd.,

— reportaże lub inne formy audycji dokumentujące zarówno bieżące problemy, jak i historię i, kulturę regionu,

— transmisje i relacje z lokalnych imprez i wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych itd.,

— transmisje i relacje z imprez, akcji społecznych i wydarzeń, które stacja inicjuje, w których współuczestniczy, nad którymi sprawuje patronat,

— konkursy i quizy antenowe na temat wiedzy o miejscu i społeczności, dla której nadawany jest program (historia, kultura, krajoznawstwo i turystyka, ciekawostki przyrodnicze, kultura ludowa itp.) oraz aktualnych problemów regionu,

— audycje popularyzujące wiedzę na temat miejsca i społeczności, dla której nadawany jest program (jego historii, kultury, aktualnych problemów itd.),

— audycje i inne przekazy prezentujące lokalnych twórców danego regionu i ich twórczość,

— muzyka ludowa danego regionu (w wykonaniu zespołów ludowych).

Audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 33 % czasu nadawania programu w godzinach 600—2200.

Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:


Województwo Lokalizacja stacji Częstotliwość [MHz] ERP [kW]
łódzkie Niżankowice k/Działoszyna 97,7 0,15

II. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000—1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000—1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 022-597-30-89 w Warszawie.

III. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 6 stycznia 2007 r.

IV. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt III będą zwracane bez nadawania sprawie dalszego biegu.

V. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935.