OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 stycznia 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm. 1) ), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o dokonanie zmiany, w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, 4 koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych.

Zmiana będzie polegała na rozszerzeniu koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób rozsiew-czy satelitarny, o charakterze określonym w udzielonych koncesjach, polegającym na przyznaniu prawa do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy, w okresie do daty wygaśnięcia obecnie obowiązującej koncesji, z zachowaniem poniższych warunków:

1. Dla potrzeb dokonania zmian koncesji użyte zostaną kanały telewizyjne przeznaczone do wykorzystania dla telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T (standard EN 300 744 V1.6.1 2009 Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych — ETSI), w pierwszym ogólnopolskim multipleksie, wymienione i szczegółowo określone w załączniku do zarządzenia nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470—862 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 27, poz. 139), zmienionego zarządzeniem nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 4 maja 2010 r. (Dz. Urz. UKE Nr 10, poz. 22). Stacje nadawcze przeznaczone do rozpowszechniania programu będą zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości wskazanych w powyższym planie zagospodarowania częstotliwości lub poza tymi obszarami w odległości nie większej jednak niż 50 km od granicy obszarów. Wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego — ITU-R (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfu-zji cyfrowej w Regionie 1 (w części Regionu 1 położonej na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174—230 MHz oraz 470—862 MHz — Genewa 2006), tzn. obliczony metodą ITU R.P1546 dla 1 % czasu, 50 % miejsc, na wysokości 10 m n.p.t. nie przekraczał na granicy wspólnokanałowe-go obszaru wykorzystania częstotliwości wartości 46 dBμV/m.

2. Sygnał multipleksu pierwszego tworzyć będzie nie więcej niż 8 programów telewizyjnych, przy czym składowa wizji sygnału telewizyjnego nadawana będzie z wykorzystaniem algorytmu kompresji H264/AVC.

3. Sygnał multipleksu pierwszego, poza 4 programami, których nadawcy, w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, uzyskają prawo do umieszczenia ich w sygnale multipleksu pierwszego, będą tworzyć następujące programy:

— programy TVP 1, TVP 2 oraz jeden z programów regionalnych TVP S.A. rozpowszechniane na podstawie decyzji rezerwacyjnej Prezesa UKE Nr DZC-WTV-5157-4/09 (180) z dnia 30 września 2009 r. wydanej TVP S.A. — do daty upływu ważności ww. decyzji rezerwacyjnej (lub do daty zaprzestania ich rozpowszechniania w sygnale multipleksu pierwszego);

— 3 (lub 4) programy o charakterze wyspecjalizowanym, rozpowszechniane na podstawie koncesji wydanych przez Przewodniczącego KRRiT i zmienionych w wyniku przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, poprzez przyznanie prawa do umieszczenia programu w sygnale multipleksu pierwszego — od daty upływu ważności decyzji rezerwacyjnej Prezesa UKE Nr DZC-WTV-5157-4/09 (180) z dnia 30 września 2009 r. wydanej TVP S.A. (lub od daty zaprzestania rozpowszechniania programów TVP 1, TVP 2 oraz jednego z programów regionalnych TVP S.A. w sygnale multipleksu pierwszego) do końca terminu ważności koncesji oraz decyzji rezerwacyjnych Prezesa UKE.

Wyspecjalizowany charakter programów będzie stanowić uzupełnienie bezpłatnej oferty programowej w naziemnej telewizji cyfrowej. Postępowanie, o którym mowa powyżej, będzie przeprowadzone w terminie zapewniającym nieprzerwane wykorzystanie całkowitej przepływności multipleksu pierwszego z uwzględnieniem konieczności zawarcia umów dotyczących świadczenia usługi telekomunikacyjnej polegającej na rozsiewie naziemnym sygnału multipleksu.

Uporządkowanie audiowizualnych składników multipleksu pierwszego będzie następujące:

— programy TVP 1, TVP 2 oraz jeden z programów regionalnych TVP S.A., a następnie programy rozpowszechniane przez podmioty, które uzyskały prawo do umieszczenia programu w sygnale multipleksu pierwszego, w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, w kolejności odpowiadającej dacie wydania koncesji (począwszy od najwcześniej wydanej koncesji) — do daty upływu ważności decyzji rezerwacyj-nej Prezesa UKE Nr DZC-WTV-5157-4/09 (180) z dnia 30 września 2009 r. wydanej TVP S.A. (lub do daty zaprzestania rozpowszechniania programów TVP 1, TVP 2 oraz jednego z programów regionalnych TVP S.A. w sygnale multipleksu pierwszego);

— programy w kolejności odpowiadającej dacie wydania koncesji (począwszy od najwcześniej wydanej koncesji) — od daty upływu ważności decyzji rezerwacyjnej Prezesa UKE Nr DZC-WTV-5157-4/09 (180) z dnia 30 września 2009 r. wydanej TVP S.A. (lub od daty zaprzestania rozpowszechniania programów TVP 1, TVP 2 oraz jednego z programów regionalnych TVP S.A. w sygnale multipleksu pierwszego).

4. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego wobec wniosków złożonych w związku z niniejszym ogłoszeniem każdy z podmiotów, którego koncesja zostanie zmieniona, może uzyskać możliwość wykorzystania nie więcej niż jednej ósmej całkowitej przepływności multipleksu pierwszego.

5. Rozpowszechniane, na podstawie decyzji wydanych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego wobec wniosków złożonych w związku z niniejszym ogłoszeniem, programy będą nieko-dowane i udostępniane odbiorcom bezpłatnie.

6. Rozpoczęcie rozpowszechniania programów w sposób naziemny cyfrowy przez podmioty, które uzyskały, w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, prawo do umieszczenia programów w sygnale multipleksu pierwszego, nastąpi po wydaniu przez Prezesa UKE decyzji w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości w trybie art. 37 ust. 3a ustawy o radiofonii i telewizji. Rozpoczęcie rozpowszechniania programów w poszczególnych obszarach rezerwacji będzie następowało zgodnie z kolejnymi etapami uruchamiania stacji nadawczych multipleksu pierwszego.

7. Usługę telekomunikacyjną polegającą na rozsiewie naziemnym sygnału multipleksu pierwszego świadczyć będzie podmiot wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych przez TVP S.A. (dla której Prezes UKE wydał decyzję rezerwacyjną Nr DZC-WTV-5157-4/09 (180) z dnia 30 września 2009 r.). Usługę telekomunikacyjną polegającą na rozsiewie naziemnym sygnału multipleksu pierwszego dla nadawców, których programy zostaną umieszczone w tym multipleksie po dacie upływu ważności decyzji rezerwacyjnej wydanej TVP S.A. przez Prezesa UKE Nr DZC-WTV-5157-4/09 (180) z dnia 30 września 2009 r. (lub po dacie zaprzestania rozpowszechniania programów TVP 1, TVP 2 oraz jednego z programów regionalnych TVP S.A. w sygnale multipleksu pierwszego) świadczyć będzie podmiot, z którym uprzednio zawarli umowy nadawcy programów wyłonieni w wyniku niniejszego postępowania.

II.  1. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

2. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków technicznych będzie ustalenie parametrów sygnalizacyjnych — identyfikatorów ID.

III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godzinach 1000-1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-59-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-47.

IV. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 4 marca 2011 r.

V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV, będą pozostawiane bez rozpoznania.

VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1023 i Nr 182, poz. 1228.