OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 4 marca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w zakresie fal średnich.

Program będzie rozpowszechniany codziennie nie mniej niż 2 godziny na dobę.

Program będzie miał charakter uniwersalny poświęcony tematyce lokalnej dotyczącej Biłgoraja i okolic, tzn. będzie zawierał różne gatunki i formy radiowe oraz różnorodną problematykę dotyczącą miejscowości objętych zasięgiem nadawania.

Udział tematyki lokalnej dotyczącej miejscowości objętych zasięgiem nadawania programu będzie wynosił nie mniej niż 55% tygodniowego czasu nadawania programu, w tym własne audycje informacyjne nadawcy i publicystyka poświęcone problemom lokalnym zajmą nie mniej niż 45% tego czasu.

Tematyka lokalna będzie realizowana poprzez audycje słowne, elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych i inne przekazy słowne, a także poprzez muzykę ludową regionu.

Program nie będzie zawierał audycji i innych przekazów rozpowszechnianych lub rozpowszechnionych w innych programach.

Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:


Województwo Lokalizacja stacji Częstotliwość [kHz] ERP [kW]
lubelskie Biłgoraj 1485 0,8

Koncesja wydana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zacznie obowiązywać nie wcześniej niż od dnia 10 kwietnia 2011 r.

II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po udzieleniu koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000-1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-47.

IV. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 6 maja 2011 r.

V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV będą pozostawiane bez rozpoznania.

VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.