OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2014 r.

Na podstawie art. 40 ust. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm. 1) ) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. (M.P. poz. 30) ogłasza się wysokość opłat za udzielenie koncesji.

I. Opłata za udzielenie koncesji, o której mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, nie może być wyższa niż:

1)   dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny — 12 773 321 zł;

2)   dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny — 26 847 930 zł;

3)   dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie — 6 386 661 zł;

4)   dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie — 26 847 930 zł.

II. Opłata za udzielenie koncesji, o której mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, wynosi:

1)   dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób rozsiewczy satelitarny — 519 zł;

2)   dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny — 10 370 zł;

3)   dla rozpowszechniania programu radiowego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego — 519 zł;

4)   dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego — 2074 zł.

III. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego w sposób rozsiewczy naziemny stanowi iloczyn opłaty ustalonej na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1370) i liczby 1,037, zaokrąglony w górę do pełnych złotych.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315.