OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 3 lutego 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm. 1) ), odpowiadając na zaistniały stan faktyczny, jakim jest konieczność niezwłocznego przeprowadzenia procesu cyfryzacji istniejącej oferty analogowej naziemnej telewizji w Polsce, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o dokonanie zmiany, w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, czterech koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych.

Zmiana będzie polegała na rozszerzeniu koncesji, polegającym na przyznaniu prawa do rozpowszechniania programu za pomocą nowych częstotliwości, do wykorzystania na zasadach art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), drogą roz-siewczą naziemną w sposób cyfrowy, w okresie do daty wygaśnięcia obecnie obowiązującej koncesji z zachowaniem poniższych warunków:

1. Dla potrzeb dokonania zmian koncesji wykorzystane zostaną 8 MHz kanały telewizyjne przeznaczone do wykorzystania dla telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T (standard EN 300 744 Vl.5.1 2004 Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych — ETSI), w pierwszym ogólnopolskim multipleksie, wymienione i szczegółowo określone w pkt 2.1.1 załącznika do zarządzenia nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470—862 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 27, poz. 139), zmienionego zarządzeniem nr 62 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 września 2008 r. (Dz. Urz. UKE Nr 29, poz. 160). Kanały określone w wymienionych zarządzeniach mogą zostać zmienione w trakcie niniejszego postępowania lub po jego zakończeniu w celu optymalizacji sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do nadawania programów telewizyj-

nych nadawanych na podstawie rozszerzanych koncesji, co może wymagać dokonania niezbędnych uzgodnień międzynarodowych. Stacje nadawcze przeznaczone do rozpowszechniania programu będą zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości wskazanych w powyższym planie zagospodarowania częstotliwości lub poza tymi obszarami, w odległości nie większej jednak niż 50 km od granicy obszarów. Wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego — ITU-R (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej ra-diodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w części Regionu 1 położonej na zachód od południka 170 °E i na północ od równoleżnika 40 °S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174—230 MHz oraz 470—862 MHz — Genewa 2006), tzn. obliczony metodą ITU R.P1546 dla 1 % czasu, 50 % miejsc, na wysokości 10 m. n.p.t. nie przekraczał na granicy wspólnokanałowego obszaru wykorzystania częstotliwości wartości 46 dBuV/m.

2. W postępowaniu będą rozpatrywane wnioski podmiotów rozpowszechniających programy telewizyjne, o charakterze określonym w udzielonych koncesjach, drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy za pomocą nie mniej niż 7 stacji nadawczych, które we wniosku o zmianę koncesji wystąpią o rozszerzenie koncesji wraz ze zmianą udzielonych koncesji w zakresie terminu dysponowania częstotliwościami wykorzystywanymi obecnie do rozpowszechniania programów drogą rozsiewczą analogową w sposób naziemny zgodnie z pkt 1.7.

3.  Sygnał multipleksu pierwszego tworzyć będzie nie więcej niż 7 programów telewizyjnych, przy czym składowa wizji sygnału telewizyjnego nadawana będzie z wykorzystaniem algorytmu kompresji H.264/AVC.

4.  Poza 4 programami rozpowszechnianymi na podstawie zmienianych koncesji, sygnał multipleksu pierwszego będą dodatkowo tworzyć następujące programy: TVP 1, TVP 2 oraz TVP 3, rozpowszechniane przez spółkę Telewizja Polska SA. Uporządkowanie audiowizualnych składników multipleksu pierwszego będzie następujące: TVP1, TVP2, TVP3, programy rozpowszechniane przez podmioty, na podstawie zmienianych koncesji, w kolejności wynikającej z liczby (od największej do najmniejszej) wykorzystywanych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia przez te podmioty stacji nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy.

5. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego wobec wniosków złożonych w związku z niniejszym ogłoszeniem każdy z podmiotów, którego koncesja zostanie zmieniona, a wymienionych w pkt 1.2, uzyska możliwość wykorzystania nie więcej niż jednej siódmej całkowitej przepływności multipleksu pierwszego, co zostanie określone w warunkach wykorzystania częstotliwości, które na zasadach określonych w art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne zarezerwuje Prezes UKE dla podmiotów, których programy będą tworzyły sygnał pierwszego multipleksu.

6. W przypadku zmiany stanu faktycznego, polegającej na zwolnieniu części pojemności sygnału multipleksu pierwszego, w szczególności z powodu rezygnacji jednego lub kilku podmiotów z posiadanych uprawnień z tytułu koncesji lub z rezerwacji częstotliwości, pozostałe podmioty przedstawią Przewodniczącemu KRRiT i Prezesowi UKE, w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia tej zmiany, uzgodniony sposób zagospodarowania zwolnionej części przepływności sygnału multipleksu pierwszego. W przypadku nieprzedstawienia sposobu zagospodarowania zwolnionej przepływności stosować się będzie odpowiednie przepisy ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy— Prawo telekomunikacyjne.

7. Zaprzestanie rozpowszechniania programów telewizyjnych współtworzących sygnał multipleksu pierwszego drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy i wygaśnięcie prawa do dysponowania częstotliwościami wykorzystywanymi obecnie do rozpowszechniania wymienionych wyżej programów na danych obszarach nastąpi w tych samych terminach zgodnych z poniżej zapisanym harmonogramem rozpoczęcia rozpowszechniania w sposób cyfrowy i zaprzestania rozpowszechniania w sposób analogowy, lecz nie później niż do dnia 31 lipca 2013 r.

Podmioty, o których mowa w pkt 1.2, rozpoczną rozpowszechnianie w sposób cyfrowy i zaprzestaną rozpowszechniania w sposób analogowy zgodnie z następującym harmonogramem:

1) rozpoczęcie rozpowszechniania w sposób cyfrowy odbywać się będzie etapowo:

a) etap pierwszy — nie później niż do dnia 30 września 2009 r. na następujących obszarach rezerwacji częstotliwości zgodnych z planem zagospodarowania częstotliwości określonym w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia: Zielona Góra, Żagań, Warszawa, Poznań oraz, w miarę możliwości technicznych, na obszarze Rzeszowa i Wisły,

b) etap drugi — nie później niż do dnia 31 marca 2010 r. na następujących obszarach rezerwacji częstotliwości zgodnych z planem zagospodarowania częstotliwości określonym w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia: Kalisz, Częstochowa, Opole, Szczecin, Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Olsztyn, Konin, Piła, Białogard, Świnoujście, Koszalin, Lębork, Płock, Opoczno, Jelenia Góra, Kłodzko, Zakopane—Rabka, Dęblin, Zamość, Elbląg, Giżycko, Iława, jak również Rzeszów i Wisła, jeśli nie zostały one uruchomione w etapie pierwszym.

c) etap trzeci — nie później niż do dnia 31 lipca 2011 r. na wszystkich obszarach rezerwacji częstotliwości zgodnych z planem zagospodarowania częstotliwości określonym w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia, nieujętych w poprzednich etapach;

2) zaprzestanie rozpowszechniania w sposób analogowy odbywać się będzie w 4 etapach:

a) etap pierwszy — nie później niż do dnia 30 czerwca 2011 r. na następujących obszarach rezerwacji częstotliwości zgodnych z planem zagospodarowania częstotliwości określonym w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia: Żagań, Zielona Góra,

b) etap drugi — nie później niż do dnia 30 września 2011 r. na następujących obszarach rezerwacji częstotliwości zgodnych z planem zagospodarowania częstotliwości określonym w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia: Świnoujście, Koszalin, Lębork, Piła, Białogard, Szczecin, Płock, Konin, Kłodzko, Zakopane—Rabka, Jelenia Góra, Rzeszów, Wisła, Leżajsk—Przemyśl,

c) etap trzeci — nie później niż do dnia 30 września 2012 r. na następujących obszarach rezerwacji częstotliwości zgodnych z planem zagospodarowania częstotliwości określonym w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia: Warszawa, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Opole, Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Olsztyn, Opoczno, Dęblin, Zamość, Elbląg, Giżycko, Iława,

d) etap czwarty— nie później niż do dnia 31 lipca 2013 r. na następujących obszarach rezerwacji częstotliwości zgodnych z planem zagospodarowania częstotliwości określonym w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia: Gniezno, Katowice, Łódź, Gdańsk, Ostrołęka, Siedlce, Kraków, Tarnów, Szczawnica—Gorlice, Bieszczady, Kielce, Białystok, Suwałki).

8. Decyzje w sprawie zmiany koncesji wydane w wyniku rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z niniejszym ogłoszeniem będą zawierać:

1) zobowiązanie do określenia i przekazania Prezesowi UKE i Przewodniczącemu KRRiT, przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany rezerwacji, sposobu występowania o pozwolenia radiowe, w związku z rezerwacją częstotliwości na zasadzie określonej w art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, w uzgodnieniu z pozostałymi podmiotami, których programy będą tworzyć sygnał multipleksu pierwszego, w tym ze spółką Telewizja Polska SA

— z zastrzeżeniem że w przypadku niewykonania powyższego zobowiązania decyzja w sprawie dokonania zmiany koncesji wydana w wyniku rozpatrzenia wniosku tego nadawcy złożonego w związku z niniejszym ogłoszeniem zostanie uchylona w trybie art. 162 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,

2) zobowiązanie do zachowania terminu jednoczesnego zaprzestania rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób analogowy i wykorzystywania częstotliwości użytkowanych obecnie w ten sposób zgodnie z harmonogramem wymienionym w pkt 1.7 niniejszego ogłoszenia

— z zastrzeżeniem że w przypadku niezachowania tego terminu decyzja w sprawie zmiany koncesji wydana w związku z niniejszym ogłoszeniem zostanie uchylona w trybie art. 162 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że niezachowanie tego terminu spowodowane będzie okolicznościami, za które nadawca nie ponosi odpowiedzialności, lub dalszym rozpowszechnianiem któregokolwiek z programów Telewizji Polskiej SA w sposób analogowy na danym obszarze.

9. Rozpoczęcie rozpowszechniania programów przez podmioty, o których mowa w pkt 1.2, nastąpi po wydaniu przez Prezesa UKE decyzji w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości w trybie art. 37 ust. 3a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, na zasadzie określonej w art. 114 ust. 6 ustawy— Prawo telekomunikacyjne.

II. Dla potrzeb zapewnienia jednoczesnego rozpowszechniania programów przez podmioty, o których mowa w pkt 1.2, oraz Telewizję Polską SA Prezes UKE dokona zmiany rezerwacji częstotliwości udzielonych Telewizji Polskiej SA w trybie art. 26 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. z dnia 29 o radiofonii i telewizji, na zasadzie określonej w art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne. Wydanie decyzji zmieniającej nastąpi równocześnie z wydaniem decyzji w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości dla podmiotów, o których mowa w pkt 1.2, w trybie art. 37 ust. 3a ustawy o radiofonii i telewizji.

III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000—1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.qov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pok. A1.

Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000—1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach. Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 022-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 022-597-31-47.

IV. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 14 kwietnia 2009 r.

V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV, będą pozostawione bez rozpoznania.

VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.qov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 18, poz. 97.