OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 26 czerwca 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm. 1) ), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o rozszerzenie koncesji, na okres do czasu wygaśnięcia koncesji wskazanej we wniosku, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze społeczno-religijnym, tzn. programu przedstawiającego zagadnienia wiary chrześcijańskiej i problemy życia społecznego z punktu widzenia wiary i społecznej nauki Kościoła katolickiego oraz służącego formowaniu postaw chrześcijańskich.

Program będzie zawierał audycje publicystyczne i edukacyjne o tematyce społecznej, realizujące społeczno-religijną specjalizację programu (w tym edukację obywatelską), stanowiące nie mniej niż 9 % tygodniowego czasu nadawania programu, oraz audycje religijne (słowne, słowno-muzyczne, muzyczne), stanowiące nie mniej niż 30 % tygodniowego czasu nadawania programu — w tym informację i publicystykę na tematy religijne, modlitwy, katechezy i homilie, transmisje mszy świętych, nabożeństw i uroczystości religijnych, edukację religijną.

Audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechniane w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 33 % dobowego czasu nadawania programu Koncesjonariusza.

Program nie będzie zawierał reklam i audycji sponsorowanych.

Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:


Województwo Lokalizacja stacji Częstotliwość [MHz] ERP [kW]
pomorskie Miastko 96,8 0,6

II.W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000—1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.qov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000—1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 022-597-30-89 w Warszawie.

III.Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 4 września 2006 r.

IV. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt III będą zwracane bez nadawania sprawie dalszego biegu.

V. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377 i Nr 83, poz. 574.