OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 24 sierpnia 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 85, poz. 728), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o:

1. Rozszerzenie jednej koncesji, na okres do czasu wygaśnięcia koncesji wskazanej we wniosku, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze społeczno-religijnym, który będzie realizowany poprzez różne rodzaje audycji i formy radiowe, w tym przez audycje słowne, które zajmą nie mniej niż 12 % tygodniowego czasu nadawania programu. Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczych o następujących parametrach technicznych:


Województwo Lokalizacja stacji Częstotliwość [MHz] ERP [kW]
dolnośląskie Milicz 88,5 0,5
Strzelin 89,5 1,0
opolskie Brzeg Opolski 94,0 0,5
Namysłów 92,4 0,5

II. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000—1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl. Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000—1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 597-30-89 w Warszawie.

III. Termin składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 18 października 2005 r.

IV. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.