OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 21 marca 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o:

1. Udzielenie jednej koncesji na okres 7 lat na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze wyspecjalizowanym – informacyjno publicystyczno edukacyjnym.

Program będzie dotyczył zagadnień międzynarodowych, instytucji europejskich i miejsca Polski w świecie, prezentował nowe zjawiska i przemiany społeczne i kulturalne w Polsce i Europie, popularyzował nowe dokonania naukowe, zawierał także edukację w zakresie języka angielskiego (m. in. audycje literackie w języku angielskim). Audycje i inne przekazy realizujące wyspecjalizowany charakter programu (informacyjne, publicystyczne i edukacyjne) będą stanowić nie mniej niż 70 % czasu nadawania programu w ciągu miesiąca w godzinach 600-1200, rozliczanego w okresach tygodniowych w wymienionych godzinach.

Program będzie rozpowszechniany wyłącznie w godzinach 0000-1200.

Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:


Województwo Lokalizacja stacji Częstotliwość [MHz] ERP [kW]
mazowieckie Warszawa 99,5 0,1

II. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000-1500.

Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godzinach 1000-1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 5973089 w Warszawie.

III. Termin składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 15 maja 2005 r.

IV. Niezwłocznie  po wszczęciu  postępowania  lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.