OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 21 czerwca 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 85, poz. 728), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o:

1. Udzielenie jednej koncesji na okres siedmiu lat na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze uniwersalnym, tj. programu zawierającego różne gatunki i formy radiowe oraz różnorodną problematykę. Program musi zawierać także różne rodzaje audycji słownych i innych przekazów słownych oraz elementów słownych w audycjach słowno-muzycznych poświęconych tematyce lokalnej odnoszących się do miejscowości objętych zasięgiem nadawania, przy czym udział ww. słownych pozycji programu ma wynosić nie mniej niż 10 % tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 600—2300. Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:


Województwo Lokalizacja stacji Częstotliwość [MHz] ERP [kW]
małopolskie Krynica Góra Jaworzyna 104,6 1,0

2. Rozszerzenie koncesji, na okres do czasu wygaśnięcia koncesji wskazanej we wniosku, na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze uniwersalnym, tzn. programu zawierającego różne gatunki i formy radiowe oraz różnorodną problematykę. Program musi zawierać także różne rodzaje audycji słownych i innych przekazów słownych oraz elementów słownych w audycjach słowno-muzycznych poświęconych tematyce lokalnej Odnoszących się do miejscowości objętych zasięgiem nadawania, przy czym udział ww. słownych pozycji programu ma wynosić nie mniej niż 10 % tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 600—2300. Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:


Województwo Lokalizacja stacji Częstotliwość [MHz] ERP [kW]
pomorskie Kościerzyna 100,7 0,8

II. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000—1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000—1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 597-30-89 w Warszawie.

III. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 22 sierpnia 2005 r.

IV. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Intemecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.