OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm. 1) ) w związku z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903 oraz z 2012 r. poz. 1456), ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o:

a) udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym edukacyjno-poznawczym, prezentującym filmy, reportaże oraz inne audycje z takich dziedzin jak: nowe technologie i wynalazki, gospodarka, kultura i historia cywilizacji świata oraz o tematyce podróżniczej, etnograficznej, geograficznej, przyrodniczej i ekologicznej,

bądź

b) dokonanie zmiany, w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, jednej koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego. Zmiana będzie polegała na rozszerzeniu koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy satelitarny, poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym, w okresie do daty wygaśnięcia obecnie obowiązującej koncesji. Zmiana będzie dotyczyła koncesji na program telewizyjny o charakterze wyspecjalizowanym, określonym w udzielonej koncesji, realizujący specjalizację w sposób zbieżny z treścią pkt I lit. a niniejszego ogłoszenia.

Program będzie rozpowszechniany z zachowaniem poniższych warunków:

1. Dla potrzeb udzielenia bądź dokonania zmiany koncesji użyte zostaną kanały telewizyjne przeznaczone do wykorzystania dla telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T (standard EN 300 744 V1.6.1 2009 Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych — ETSI), w pierwszym ogólnopolskim multipleksie, wymienione i szczegółowo określone w załączniku do zarządzenia nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 27, poz. 139), zmienionego zarządzeniem nr11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 4 maja 2010 r. (Dz. Urz. UKE Nr 10, poz. 22).

Stacje nadawcze przeznaczone do rozpowszechniania programu będą zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości wskazanych w powyższym planie zagospodarowania częstotliwości lub poza tymi obszarami w odległości nie większej niż 50 km od granicy obszarów. Wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora

Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego — ITU-R (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w części Regionu 1 położonej na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz — Genewa 2006), tzn obliczony metodą ITU R.P1546 dla 1% czasu, 50% miejsc, na wysokości 10 m n.p.t. nie przekraczał na granicy wspólnokanałowego obszaru wykorzystania częstotliwości wartości 46 dBµV/m.

2. Multipleks pierwszy tworzyć będzie nie więcej niż 8 programów telewizyjnych, przy czym składowa wizji sygnału telewizyjnego nadawana będzie z wykorzystaniem algorytmu kompresji H264/AVC.

3. Multipleks pierwszy, poza programem, którego nadawca, w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, uzyska prawo do umieszczenia go w multipleksie pierwszym, będą tworzyć następujące programy:

- programy: ESKA TV, TTV, POLO TV i ATM Rozrywka TV, rozpowszechniane na podstawie decyzji Przewodniczącego KRRiT nr DK-137/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. oraz decyzji rezerwacyjnej Prezesa UKE nr DZC--WTV-5157-17/11 (20) z dnia 19 grudnia 2011 r. wydanej dla ESKA S.A., STAVKA Sp. z o.o., LemonRecords Sp. z o.o. i ATM Grupa S.A.;

- 3 programy o charakterze wyspecjalizowanym, rozpowszechniane na podstawie decyzji wydanych przez Przewodniczącego KRRiT w wyniku przeprowadzonych postępowań, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, przyznających prawo do umieszczenia programu w multipleksie pierwszym.

Wyspecjalizowany charakter programów będzie stanowić uzupełnienie bezpłatnej oferty programowej w naziemnej telewizji cyfrowej. Postępowanie, o którym mowa powyżej, będzie przeprowadzone w terminie zapewniającym nieprzerwane wykorzystanie całkowitej przepływności multipleksu pierwszego z uwzględnieniem konieczności zawarcia umów dotyczących świadczenia usługi telekomunikacyjnej polegającej na rozsiewie naziemnym sygnału multipleksu.

Uporządkowanie audiowizualnych składników multipleksu pierwszego będzie następujące:

- programy rozpowszechniane przez podmioty, które uzyskały prawo do umieszczenia programu w multipleksie pierwszym, w wyniku decyzji Przewodniczącego KRRiT nr DK-137/2011 w następującej kolejności: ESKA TV, TTV, POLO TV i ATM Rozrywka TV;

- pozostałe 4 programy w kolejności odpowiadającej dacie wydania koncesji (począwszy od najwcześniej wydanej koncesji).

4. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego wobec wniosków złożonych w związku z niniejszym ogłoszeniem podmiot, dla którego zostanie udzielona bądź zmieniona koncesja, uzyska możliwość wykorzystania nie więcej niż jednej ósmej całkowitej przepływności multipleksu pierwszego.

5. Program rozpowszechniany na podstawie decyzji wydanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego wobec wniosków złożonych w związku z niniejszym ogłoszeniem będzie niekodowany i udostępniany odbiorcom bezpłatnie.

6. Rozpoczęcie rozpowszechniania programu w sposób naziemny cyfrowy przez podmiot, który uzyskał w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania prawo do umieszczenia programu w multipleksie pierwszym, nastąpi po wydaniu przez Prezesa UKE decyzji w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości w trybie art. 37 ust. 3a ustawy o radiofonii i telewizji.

7. Usługę telekomunikacyjną polegającą na transmisji sygnału multipleksu drogą rozsiewczą naziemną świadczyć będzie podmiot, z którym uprzednio zawarli umowy nadawcy programów: ESKA TV, TTV, POLO TV i ATM Rozrywka TV.

8. Rozpoczęcie wykorzystania częstotliwości określonych w pkt I ogłoszenia w multipleksie pierwszym nastąpi w terminie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, jednak nie później niż od dnia 28 kwietnia 2014 r. do końca ważności koncesji.

9. Program będzie rozpowszechniany w sygnale ogólnopolskiego multipleksu pierwszego w standardzie DVB-T w systemie standardowej rozdzielczości.

II. 1. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę, we wniosku o udzielenie, bądź o zmianę polegającą na rozszerzeniu koncesji, informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

2. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków technicznych będzie ustalenie parametrów sygnalizacyjnych — identyfikatorów ID.

III.  W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji — pokój 11. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000-1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu (+48) 22-597-31-49.

IV.  Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 25 lutego 2013 r.

V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub warunków technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV, będą pozostawiane bez rozpoznania.

VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315.