OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm. 1) ), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze uniwersalnym, tj. programu zawierającego różne gatunki i formy radiowe oraz różnorodną problematykę.

Program będzie zawierał także audycje słowne i inne przekazy słowne oraz elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych poświęcone tematyce lokalnej odnoszącej się do Częstochowy i pobliskich okolic, w tym obligatoryjnie będą nadawane:

— własne lokalne serwisy informacyjne (dzienniki),

— publicystyka na temat problemów lokalnych.

Przez audycje realizujące tematykę lokalną rozumie się różne rodzaje i gatunki radiowe, w których prezentowane są aktualne wydarzenia i problemy (społeczne, polityczne, gospodarcze, sportowe i inne) dotyczące lokalnej społeczności, kultura i historia regionu (w tym twórczość ludowa i muzyka ludowa w wykonaniu lokalnych/regionalnych zespołów ludowych), a także użyteczne informacje lokalne.

Do tematyki lokalnej nie zalicza się: płatnych elementów programu; dźwięków identyfikacyjnych stacji (jingle); autopromocji stacji na antenie; wypowiedzi prezenterów i ich rozmów ze słuchaczami na tematy inne niż lokalne; audycji niedotyczących tematów lokalnych, których związek z lokalnością polega jedynie na tym, że ich autorami są osoby z lokalnego środowiska.

Audycje i inne przekazy poświęcone tematyce lokalnej będą nadawane w godzinach 600—2300.

Za podstawę obliczania udziału tematyki lokalnej w programie przyjmuje się tygodniowy czas nadawania programu (z wyłączeniem okresu wakacyjnego, tj. lipca, sierpnia) w porze dziennej, tj. w godzinach 600—2300 (łącznie z czasem emisji reklam i telesprzedaży), czyli 119 godzin emisji w tygodniu.

Przykładowy katalog rodzajów audycji i tematów realizujących tematykę lokalną (do wyboru):

— własne lokalne serwisy informacyjne (dzienniki),

— informacje o lokalnych wydarzeniach nadawane poza serwisami informacyjnymi (dziennikami): np. relacje reporterskie z wydarzeń na żywo, korespondencje,

— informacje o działaniach administracji państwowej i terenowej odnoszące się do Częstochowy i jego mieszkańców,

— przeglądy prasy lokalnej,

— lokalne użyteczne informatory: np. lokalna prognoza pogody, drogowe — dla kierowców, medyczne, o pracy służb miejskich, urzędów, służby zdrowia, o awariach, wypadkach, repertuary kin i teatrów, zapowiedzi imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych,

— publicystyka na temat problemów lokalnych realizowana poprzez różne formy radiowe: dyskusje, felietony, komentarze, recenzje, wywiady, sondaże opinii itd.,

— reportaże lub inne formy audycji dokumentujące zarówno bieżące problemy, jak i historię i kulturę miasta,

— transmisje i relacje z lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych itd.,

— transmisje i relacje z imprez, akcji społecznych i wydarzeń, które stacja inicjuje, w których współuczestniczy, nad którymi sprawuje patronat,

— konkursy i quizy antenowe na temat wiedzy o miejscu i społeczności, dla której nadawany jest program (historia, kultura, krajoznawstwo i turystyka, ciekawostki przyrodnicze, kultura ludowa itp.), oraz aktualnych problemów miasta,

— audycje popularyzujące wiedzę na temat miejsca i społeczności, dla której nadawany jest program (jego historii, kultury, aktualnych problemów itd.),

— audycje i inne przekazy prezentujące lokalnych twórców i ich twórczość,

— muzyka ludowa regionu (w wykonaniu zespołów ludowych).

Audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 33 % dobowego czasu nadawania programu w godzinach 600—2300.

Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:


Województwo Lokalizacja stacji Częstotliwość [MHz] ERP[kW]
śląskie Częstochowa 93,8 1,0

II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do przestrzegania których po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia koncesji wnioskodawca się zobowiązał. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000—1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000—1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 022-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji — pod numerem telefonu 022-597-31-47.

IV. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 20 lipca 2009 r.

V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV będą pozostawiane bez rozpoznania.

VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.