OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 17 maja 2005 r. o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 85, poz. 728), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o:

Rozszerzenie jednej koncesji, na okres do czasu wygaśnięcia koncesji wskazanej we wniosku, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym muzyczno-literackim, tzn. programu poświęconego w szczególności muzyce klasycznej, operze, musicalowi, piosence poetyckiej, aktorskiej, kabaretowej, muzyce etnicznej i filmowej oraz literaturze. Audycje słowne, słow-no-muzyczne i muzyczne realizujące wyspecjalizowany charakter programu zajmą nie mniej niż 70 % czasu nadawania programu w ciągu miesiąca w godzinach 600—2300, rozliczanego w okresach tygodniowych w wymienionych godzinach. Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczych o następujących parametrach technicznych:


Lp. Województwo Lokalizacja f [MHz] ERP [kW]
1 pomorskie Gdańsk 88,4 0,1
2 dolnośląskie Wrocław 99,2 0,1

II. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000—1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit. gov. pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000—1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 597-30-89 w Warszawie.

III. Termin składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 15 lipca 2005 r.

IV. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www. krrit. gov. pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.