OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 18 lutego 2005 r. o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o:

1. Rozszerzenie koncesji, na okres do czasu wygaśnięcia koncesji wskazanej we wniosku, na rozpowszechnianie programu radiowego docierającego do ponad 80% ludności Polski, o charakterze uniwersalnym, zawierającego własne audycje informacyjne nadawcy, poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programu za pomocą dodatkowej stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:


Województwo

Lokalizacja stacji

Częstotliwość [MHz]

ERP [kW]

lubuskie

Gorzów Wielkopolski

99,6

1,0


2. Rozszerzenie koncesji, na okres do czasu wygaśnięcia koncesji wskazanej we wniosku, na rozpowszechnianie programu radiowego docierającego do ponad 80% ludności Polski, o charakterze uniwersalnym, zawierającego własne audycje informacyjne nadawcy, poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programu za pomocą dodatkowej stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:


Województwo

Lokalizacja stacji

Częstotliwość [MHz]

ERP [kW]

opolskie

Kluczbork

107,4

0,35


3. Rozszerzenie koncesji, na okres do czasu wygaśnięcia koncesji wskazanej we wniosku, na rozpowszechnianie programu radiowego docierającego do ponad 80% ludności Polski, o charakterze uniwersalnym, zawierającego własne audycje informacyjne nadawcy, poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programu za pomocą dodatkowej stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:


Województwo

Lokalizacja stacji

Częstotliwość [MHz]

ERP [kW]

warmińsko-mazurskie

Iława Kisielice

107,4

10,0


II. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie KRRiT w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 10.00–15.00. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii KRRiT pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godzinach 10.00–15.00. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 597-30-89 w Warszawie.

III. Termin składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 12 kwietnia 2005 r.

IV. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.