OGŁOSZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 października 2005 r. w sprawie sposobu przytaczania miejsca ogłoszenia wspólnotowych aktów prawnych, do których odsyła się w krajowych aktach prawnych

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) ogłaszam, co następuje:

W dotychczasowej praktyce legislacyjnej zmiany wspólnotowych aktów prawnych, do których odsyła się w krajowych aktach prawnych, były przytaczane na zasadach przyjętych dla zmian krajowych aktów prawnych. W sytuacji, gdy wspólnotowy akt prawny został zmieniony późniejszym wspólnotowym aktem prawnym, w metryczce promulgacyjnej tego aktu zamieszczano informacje o miejscu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a do dnia 31 stycznia 2003 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich) zarówno wspólnotowego aktu pierwotnego, jak i jego wszystkich późniejszych zmian. W przypadku wspólnotowych aktów prawnych ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r. konieczne jest ponadto przytaczanie w metryczce promulgacyjnej informacji o miejscu ogłoszenia aktu prawnego pierwotnego oraz jego zmian zarówno w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydawanym w językach urzędowych Wspólnot Europejskich, obowiązujących w chwili ogłoszenia, jak również o miejscu ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym znajduje się obowiązujące brzmienie tych aktów w języku polskim. Niektóre ze wspólnotowych aktów prawnych podlegają częstym zmianom, co skutkuje znaczną objętością informacji przedstawianych w metryczkach promulgacyjnych takiego aktu, z których część niejednokrotnie — ze względu na częste zmiany — jest już, w dniu ogłoszenia krajowego aktu prawnego, cytującego ten akt wspólnotowy, nieaktualna. Ustawodawca wspólnotowy nie stosuje ponadto rozwiązania polegającego na wydawaniu jednolitego tekstu aktu prawnego, a dokonywane na stronach internetowych Unii Europejskiej konsolidacje tekstów wspólnotowych aktów prawnych nie mają charakteru wiążącego, a zatem nie mogą być przytaczane w metryczkach promulgacyjnych.

Wobec powyższego przyjmuje się do stosowania następujące zasady przytaczania zmian wspólnotowych aktów prawnych.

W metryczce promulgacyjnej wspólnotowego aktu prawnego (rozporządzenie, dyrektywa, decyzja, decyzja ramowa), który podlegał zmianom i do którego odsyła się w krajowym akcie prawnym, przytacza się wyłącznie miejsce ogłoszenia pierwotnego aktu prawnego (w przypadku wspólnotowych aktów prawnych ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r. — również w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) z dopiskiem „z późn. zm.”.

Informację o kolejnych zmianach wspólnotowego aktu prawnego można uzyskać (nieodpłatnie) na oficjalnych stronach portalu Unii Europejskiej pod adresem internetowym: europa.eu.int/eur-lex/lex/pl/index.htm

Strona internetowa pozwala na wyszukiwanie potrzebnych informacji w różny sposób. Kolejne działania, jakie należy wykonać w celu najszybszego wyszukania kolejnych zmian wspólnotowego aktu prawnego, obejmują:

1) wejście na stronę internetowa europa.eu.int/eur-lex/lex/pl/index.htm ;

2) uruchomienie aplikacji „Wyszukiwanie proste”;

3) z kolumny „Wyszukiwanie według numer dokumentu” — uruchamianie aplikacji „Numer naturalny”;

4) zaznaczenie rodzaju wspólnotowego aktu prawnego, który podlegał zmianom (rozporządzenie, dyrektywa, decyzja), wprowadzenie roku jego wydania oraz numeru, a następnie wybranie ikony „Szukaj” (informacja o roku wydania wspólnotowego aktu prawnego oraz jego numerze jest zawarta w tytule tego aktu bezpośrednio po określeniu rodzaju aktu prawnego albo jego rodzaju i instytucji Unii Europejskiej wydającej ten akt: w przypadku rozporządzeń pierwsza ze wskazanych liczb informuje o numerze wspólnotowego aktu prawnego, druga o roku jego wydania, w przypadku dyrektyw i decyzji pierwsza ze wskazanych liczb informuje o roku wydania wspólnotowego aktu prawnego, druga o jego numerze);

5) z ikon znajdujących się pod tytułem wspólnotowego aktu prawnego — uruchomienie aplikacji „Notka bibliograficzna + Tekst (widok dwujęzyczny)”, a w przypadku jej braku, aplikacji „Notka bibliograficzna”.

Na otwartej w ten sposób stronie informacje o dokonanych zmianach wspólnotowego aktu prawnego znajdują się w tytule: „Powiązania pomiędzy dokumentami”, podtytule: „Zmienione przez:”/„Amended by:”. Wśród dokumentów wymienionych w ww. podtytule zmieniającymi pierwotny akt prawny są te, oznaczone przez użycie sformułowania:

1) „uzupełnione przez...”/„completed by...”;

2) „poprawki wprowadzone przez...”/„amended by...”;

3) „zastosowanie przedłużone o...”/„application extended by...”;

4) „derogacja...”/„derogated by...”;

5) „uchylone przez...”/„repealed by...”.

Zmiany wyszczególnione w podtytule „Zmienione przez:”/„Amended by:” są prezentowane odrębnie dla każdej wprowadzanej zmiany we wspólnotowym akcie prawnym, nawet jeżeli zostały one dokonane jednym aktem zmieniającym. W ramach każdej zmiany należy uruchomić ikonę zawierającą w sobie zestaw cyfr i liter (stanowiący tzw. nr CELEX). Po jej uruchomieniu pojawi się tytuł wspólnotowego aktu prawnego zmieniającego pierwotny wspólnotowy akt prawny wraz z miejscem jego ogłoszenia.

Informacje zawarte na stronach internetowych Unii Europejskiej oraz Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej są również dostępne (nieodpłatnie) w Regionalnych Centrach Informacji Europejskiej.