OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 1 czerwca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostało zwolnione stanowisko oficerskie pro-

kuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy oraz utworzone:

1) stanowisko oficerskie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu;

2) stanowisko oficerskie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie;

3) dwa stanowiska oficerskie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.