OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 lipca 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn.zm. 1) ) ogłasza się, co następuje:

Następujące imprezy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o., na terenach wystawienniczych w Katowicach, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:

1) Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii „Katowice” 2007, w dniach od 11 do 14 września 2007 r.;

2) Międzynarodowe Targi Narzędzi i Obrabiarek „Toolexpo” 2007, w dniach od 11 do 14 września 2007 r.;

3) Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna, Mebli i Wyposażenia Wnętrz „Mebelexpo” 2007, w dniach od 27 do 30 września 2007 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662.