OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 czerwca 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, co następuje:

Następujące imprezy, organizowane przez Agencję Informacyjno-Reklamową „PROMOCJA” s.c. z siedzibą w Wadowicach, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:

1) IX Żorskie Targi ŻorBim 2007 Budować, Inwestować, Mieszkać w Żorach, w dniach od 8 do 9 września 2007 r. na terenach wystawienniczych w Żorach;

2) III Targi Dom i Ogród, w dniach od 14 do 16 września 2007 r. na terenach wystawienniczych w Gliwicach;

3) III Kiermasz Roślin Ozdobnych i Wyposażenia Ogrodów, w dniach od 14 do 16 września 2007 r. na terenach wystawienniczych w Gliwicach;

4) Targi Dom i Otoczenie Zawiercie 2007, w dniach od 21 do 23 września 2007 r. na terenach wystawienniczych w Zawierciu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662.