OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, co następuje:

Następujące imprezy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:

1) AMBERIF Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich, w dniach od 14 do 18 marca 2007 r. na terenach wystawienniczych w Gdańsku;

2) BALTPIEK Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lo-dziarstwa, w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2007 r. na terenach wystawienniczych w Gdańsku;

3) GASTROEXPO Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli i Sklepów, w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2007 r. na terenach wystawienniczych w Gdańsku;

4) GTT Gdańskie Targi Turystyczne, w dniach od 13 do 15 kwietnia 2007 r. na terenach wystawienniczych w Gdańsku;

5) POLYACHT Gdańskie Targi Sportów Wodnych, w dniach od 13 do 15 kwietnia 2007 r. na terenach wystawienniczych w Gdańsku;

6) CIEPŁY BAŁTYK Targi Inwestycji w Turystyce, w dniach od 13 do 15 kwietnia 2007 r. na terenach wystawienniczych w Gdańsku;

7) EUROPOLTECH Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych i Formacji Bezpieczeństwa Państwa, w dniach od 18 do 20 kwietnia 2007 r. na terenach wystawienniczych w Warszawie;

8) MLECZNA REWIA Targi Mleczarstwa, w dniach od 24 do 26 maja 2007 r. na terenach wystawienniczych w Gdańsku.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539.