OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, zpóźn. zm. 1) ) ogłasza się, co następuje:

Następujące imprezy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., na terenach wystawienniczych w Poznaniu, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:

1) Targi Odzieży i Tkanin POZNAŃSKIE DNI MODY, w dniach od 4 do 6 września 2007 r.;

2) Salon Bielizny i Mody Plażowej BODY STYLE, w dniach od 4 do 6 września 2007 r.;

3) Salon Kontraktacji NEXT SEASON, w dniach od 4 do 6 września 2007 r.;

4) Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych, w dniach od 4 do 6 września 2007 r.;

5) Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych EURO-REKLAMA GIFT EXPO, w dniach od 4 do 6 września 2007 r.;

6) Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD, w dniach od 17 do 20 września 2007 r.;

7) Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH, w dniach od 17 do 20 września 2007 r.;

8) Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii POLAGRA-FOOD, w dniach od 17 do 20 września 2007 r.;

9) Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności, w dniach od 18 do 20 września 2007 r.;

10) Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA, w dniach od 28 do 30 września 2007 r.;

11) Krajowa Wystawa Ogrodnicza, w dniach od 28 do 30 września 2007 r.;

12) Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, w dniach od 28 do 30 września 2007 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662.