OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 stycznia 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, co następuje:

Następujące imprezy, organizowane przez Centrum Targowe Chemobudowa — Kraków S.A., na terenach wystawienniczych w Krakowie, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:

1) XI Małopolskie Targi Ślubne, w dniach od 27 do 28 stycznia 2007 r.;

2) Stała Wystawa Budownictwa, w dniach od 1 lutego do 31 maja 2007 r.;

3) VIII Targi Gazownictwa GAZ — TECHNIKA 2007, w dniach od 14 do 16 marca 2007 r.;

4) XI Targi Inżynierii Sanitarnej, Ogrzewania, Klimatyzacji i Chłodnictwa TERMO 2007, w dniach od 14 do 16 marca 2007 r.;

5) XXIX Krakowskie Targi Budownictwa WIOSNA 2007, w dniach od 19 do 22 kwietnia 2007 r.;

6) XXV Wiosenna Wystawa Ogrodnictwa, w dniach od 27 do 29 kwietnia 2007 r.;

7) VI Targi Medycyny Naturalnej, Zdrowia i Urody, w dniach od 27 do 29 kwietnia 2007 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539.