OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2005 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm. 1) ) w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towar i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w załączniku w poz. 11 zamiast wyrazów „7.41.30—30.12” powinny być wyrazy „27.41.30—30.12”.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.