OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 września 2005 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm. 1) ) w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 102, poz. 853) w § 1 w pkt 1 zamiast wyrazów:

„Sposoby monitorowania i pomiar wskaźników realizacji celów Projektu


    

powinny być wyrazy:

„Sposoby monitorowania i pomiar wskaźników realizacji celów Projektu
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.