OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 lutego 2011 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) w załączniku nr 3 w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych w tabeli po wierszu:


3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu BE5 jeżeli sprawozdania cząstkowe w danym roku są zgodne co do zakresu i rodzaju danych ze sprawozdaniami o większym zakresie czasowym, to można akta spraw w zakresie sprawozdawczości cząstkowej zakwalifikować do kategorii B5

powinien być wiersz w brzmieniu:


3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu A