OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2007 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w zarządzeniu nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców (M. P. Nr 48, poz. 567) w załączniku w § 3 w pkt 3 zamiast wyrazu „Statutu” powinien być wyraz „Statusu”.