OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2005 r. o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm. 1)) prostuje się następujące błędy:

1) w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lutego 2005 r. sygn. akt U 14/02 (Dz. U. Nr 25, poz. 216) w pkt 4 tiret drugie komparycji zamiast wyrazów „– art. 92 ust. zd. 1 Konstytucji" powinny być wyrazy „– art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji";

2) w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lutego 2005 r. sygn. akt K 17/03 (Dz. U. Nr 27, poz. 234) w pkt 1 sentencji zamiast wyrazów „Art. 194 ustawy z dnia" powinny być wyrazy „Art. 194 ust. 1 ustawy z dnia".


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.