OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm. 1) ) prostuje się następujące błędy:

1) w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz. U. Nr 116, poz. 978) w § 1:

a) w pkt 1:

— w tabeli 5 w Ip. 4 w kolumnie 3 zamiast wyrazów „g/cm2” powinny być wyrazy „g/cm3”,

— w tabeli 6 w Ip. 4 zamiast wyrazów:


4 Maksymalna zawartość rtęci (ug/m3

40”


powinny być wyrazy:


4 Maksymalna zawartość rtęci ug/m3 40”

b) w pkt 2 w tabeli 15 w Ip. 5 zamiast wyrazów:


5 Minimalna zasobność złoża (Zn+Pb) m%

7(5)”


powinny być wyrazy:


5 Minimalna zasobność złoża (Zn+Pb) m% 7(5)”

c) w pkt 3:

— w tabeli 36 w Ip. 4 w kolumnie 2 zamiast wyrazu „ziaren” powinien być wyraz „ziarn”,

— w tabeli 37 w Ip. 3 zamiast wyrazów:


3 Maksymalna zawartość pyłów mineralnych %

15”


powinny być Wyrazy.


3 Maksymalna zawartość pyłów mineralnych % 15”

d) w pkt 4 w tabeli 45:

— w Ip. 1 w kolumnie 2 zamiast wyrazu „dokumentowani” powinien być wyraz „dokumentowania”,

— w Ip. 7 zamiast wyrazów:


7 Maksymalny udział w profilu złoża przerostów niespełniających wymagań jakościowych % obj.

30”


powinny być wyrazy:


7 Maksymalny udział w profilu złoża przerostów niespełniających wymagań jakościowych % obj. 30

2) w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 127, poz. 1064) w § 1:

a) pkt 4 powinien mieć brzmienie:

„4) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym nie może być udzielona przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej spełniającemu kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.”;”,

b) odnośnik nr 3 powinien mieć brzmienie:

„ Kryteria, o których mowa w pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).”,

c) w pkt 11 w treści § 28a:

— w ust. 6 w pkt 1 zamiast wyrazów „ust. 4 pkt 6” powinny być wyrazy „ust. 4 pkt 5”,

— w ust. 6 w pkt 2 zamiast wyrazów „ust. 4 pkt 7” powinny być wyrazy „ust. 4 pkt 6”,

— w ust. 7 zamiast wyrazów „ust. 4 pkt 5—7” powinny być wyrazy „ust. 4 pkt 2 i 4—6”,

d) w pkt 15 w treści § 31a w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia powinno mieć brzmienie:

„Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą finansową na działania na rzecz zatrudnienia, które stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorców delegujących pracowników na szkolenia, są wydatki poniesione przez podmiot, o których mowa w ust. 1, na:”.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.