OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2011 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133) powinien mieć brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

Załącznik 1 Załącznik 1