OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2005 r. o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm. 1) ) prostuje się następujące błędy:

1) w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 257, poz. 2575):

a) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

– w części C 1 zamiast wyrazów „Nazwa Beneficjenta Końcowego” powinny być wyrazy „Nazwa Beneficjenta”,

– w części D 3 zamiast wyrazów „Nazwa kategorii inwestycji” powinny być wyrazy „Nazwa kategorii interwencji”,

– w części D 9 zamiast wyrazów „Nazwa i numer dokumentu” powinny być wyrazy „Nazwa i numer dokumentu rejestrowego”,

– w część E 6 zamiast:„Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu ostatnich 3 lat

TAK 〈

NIE 〈

Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich 3 lat zł zł”


powinno być:„Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Rzeczypospolitej Polskiej na dane przedsięwzięcie

TAK 〈

NIE 〈

Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez wnioskodawcę na dane przedsięwzięcie zł”


– w części „Lista załączników”:

– – zamiast:

„11. Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z ustawą o rachunkowości; w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok poprzedni4)

powinno być:

„11. Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości; w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok poprzedni4)”,

– – zamiast:

„15. Oświadczenie Beneficjenta o możliwości odzyskania podatku VAT”

powinno być:

„15. Oświadczenie Beneficjenta o możliwości zwrotu podatku VAT”,

b) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części II w pkt 13 zamiast wyrazów „Dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do podpisania umowy o dotację” powinny być wyrazy „Dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu”;

2) w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz. U. Nr 284, poz. 2846) w załączniku pkt 27.7 zamiast brzmienia:27.7. Zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa danego regionu i ich adaptację na cele publiczne


powinien mieć brzmienie:27.7. Zakup i odnawianie nieużytkowanych obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa regionu wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.