OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2006 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501 i Nr 104, poz. 708) w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2007 (Dz. U. Nr 91, poz. 632) prostuje się następujący błąd: załącznik nr 50 powinien mieć brzmienie:

SFP-ARiMR