OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206) w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 61) prostuje się następujące błędy:

1) w załączniku nr 7 wzór suplementu do dyplomów ukończenia studiów powinien mieć brzmienie:

2) w załączniku nr 8 wzór świadectwa ukończenia studiów doktoranckich powinien mieć brzmienie:

3) w załączniku nr 9 wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych powinien mieć brzmienie:

4) w załączniku nr 10 wzór świadectwa ukończenia kursu dokształcającego powinien mieć brzmienie: