OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm. 1) ) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” (Dz. U. Nr 123, poz. 1034) w załączniku do rozporządzenia, we wzorze dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” prostuje się następujące błędy:

1) po stronie 14 zamiast strony zawierającej „POUCZENIE” powinny być strony 15 i 16 w brzmieniu:

Strona bez nadruku przeznaczona na wpisy uzupełniające  Strona bez nadruku przeznaczona na wpisy uzupełniające

2) na wewnętrznej stronie okładki nr 2 zawierającej „POUCZENIE” oznaczenie numeru strony „15” powinno zostać skreślone;

3) w opisie dokumentu zamiast wyrazów „Zabezpieczenie w druku — tło giloszowe” powinny być wyrazy „Zabezpieczenie w druku — tło giloszowe w kolorze jasnoniebieskim”.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.