OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2007 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 162, poz. 1148) w § 1 w zmienianej lit. a zamiast wyrazów „grup od 00 do 02” powinny być wyrazy „grup od O do 02”.