OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2007 r. o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 157, poz. 1100) prostuje się następujące błędy:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia „PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW” w dziale „Szkoła podstawowa I i II etap edukacyjny” w części „II etap edukacyjny klasy IV—VI” w części dotyczącej przedmiotu „Język polski” w pozycji lektura zamiast wyrazów „C.S. Levis” powinny być wyrazy „C.S. Lewis”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia „PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH, TECHNIKÓW, UZUPEŁNIAJĄCYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH” w dziale „Kształcenie w zakresie podstawowym” w części dotyczącej przedmiotu „Język polski” pozycja lektura otrzymuje brzmienie:

„ Lektura

1. Literatura polska:

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski — pieśni, treny (wybór); poezja baroku (wybór); Piotr Skarga — Kazania sejmowe (wybór); Ignacy Krasicki — Pieśń: Hymn do miłości Ojczyzny, satyry i liryki (wybór); Stanisław Staszic — Przestrogi dla Polski (fragmenty); Adam Mickiewicz — Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz, Dziady cz. III; Juliusz Słowacki — Kordian; Zygmunt Krasiński — Nie-Boska komedia (wybrane sceny), Listy (wybór); wybór poezji romantycznej (w tym utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida); Bolesław Prus— Lalka; Eliza Orzeszkowa — Nad Niemnem; Henryk Sienkiewicz — Quo vadis, Potop; wybór poezji młodopolskiej; Stanisław Wyspiański — Wesele; Władysław Stanjsław Reymont— Chłopi, tom I: Jesień; Stefan Żeromski — Ludzie bezdomni. Przedwiośnie; Maria Dąbrowska — Noce i dnie; Bruno Schulz — Sklepy cynamonowe (wybrane opowiadania); Zofia Nałkowska — Granica; Sławomir Mrożek — Tango; Zofia Kossak-Szczucka — Pożoga; Tadeusz Borowski — Pożegnanie z Marią (wybrane opowiadania); Gustaw Herling-Grudziński — Inny świat; Witold Gombrowicz — Ferdydurke; wybór poezji XX wieku (w tym utwory Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, ks. Jana Twardowskiego); Jan Paweł II — Pamięć i tożsamość; Ryszard Kapuściński — Cesarz; abp Kazimierz Majdański — Będziecie Moimi świadkami... lub kardynał Stefan Wyszyński — Zapiski więzienne; inne wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) i eseistycznej; inne utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela; teksty kultury (adaptacje filmowe powieści i inne filmy, spektakle teatralne, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne, teksty prasowe).

2. Literatura powszechna:

Sofokles — Król Edyp; Horacy — wybór pieśni; William Szekspir — Makbet; Molier — Świętoszek; Johann Wolfgang von Goethe — Cierpienia młodego Wertera; Daniel Defoe — Robinson Crusoe; Fiodor Dostojewski — Zbrodnia i kara; Joseph Conrad — Lord Jim; C.S. Lewis — Listy starego diabła do młodego; George Orwell — Folwark zwierzęcy.”.