OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2005 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm. 1) ) w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004–2006 (Dz. U. Nr 284, poz. 2844) w załączniku nr 5 w części V „Zgodność w zakresie polityk Wspólnoty Europejskiej” w pkt 1 i 4 zamiast wyrazów „z przepisami dotychczasowymi” powinny być wyrazy „z przepisami dotyczącymi”.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.