OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2005 r. o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm. 1) ) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645) prostuje się następujące błędy:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w nr zadania 82 w kolumnie 2 zamiast wyrazu „boitestu” powinien być wyraz „biotestu”,

b) w nr zadania 110 w kolumnie 2 zamiast wyrazów „Budowa infrastruktury niezbędnej do wdrożenia programu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce” i realizacja zadania „Budowa bezpiecznej sieci teletransmisyjnej (...)” ” powinny być wyrazy „Zakup licencji na oprogramowanie Microsoft na potrzeby jednostek organizacyjnych MSWiA oraz projektu CEPIK”,

c) w nr zadania 318 w kolumnie 5 zamiast wyrazów „75178” powinny być wyrazy „75478”,

d) w nr zadania 338 w kolumnie 6 zamiast wyrazów „6050” powinny być wyrazy „6060”,

e) w nr zadania 341 w kolumnie 5 zamiast wyrazów „60011” powinny być wyrazy „60001”,

f) w nr zadania 361 w kolumnie 5 zamiast wyrazów „80101” powinny być wyrazy „80110”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia część 18 BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA w brzmieniu:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA

1

322 000

104 000

218 000

710

Działalność usługowa

2

98 000

98 000

71015

Nadzór budowlany

3

98 000

98 000

750

Administracja publiczna

4

224 000

104 000

120 000

75095

Pozostała działalność

5

224 000

104 000

120 000”


powinna mieć brzmienie:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA

1

322 000

104 000

218 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

2

70 000

70 000

70095

Pozostała działalność

3

70 000

70 000

710

Działalność usługowa

4

98 000

98 000

71015

Nadzór budowlany

5

98 000

98 000

750

Administracja publiczna

6

154 000

34 000

120 000

75095

Pozostała działalność

7

154 000

34 000

120 000”


3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia część 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE w brzmieniu:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

1

77 855 756

8 045 406

69 810 350

750

Administracja publiczna

2

77 855 756

8 045 406

69 810 350

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

3

9 503 740

4 468 580

5 035 160

75095

Pozostała działalność

4

68 352 016

3 576 826

64 775 190”


powinna mieć brzmienie:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

1

77 855 756

8 045 406

69 810 350

750

Administracja publiczna

2

77 855 756

8 045 406

69 810 350

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

3

10 103 740

4 468 580

5 635 160

75095

Pozostała działalność

4

67 752 016

3 576 826

64 175 190”
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.