OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2011 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 69, poz. 371) § 4 powinien mieć brzmienie:

„§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z wyjątkiem § 1 pkt 8, w zakresie dotyczącym § 16 ust. 8 i 9, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.”.