OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2005 r. o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.) w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. Nr 37, poz. 328) prostuje się następujące błędy:

1) w Ip. 1 w kolumnie 5 zamiast wyrazów „1 in = 25,4 m“ powinny być wyrazy „1 in = 25,4 mm“;

2) w Ip. 2 w kolumnie 5 zamiast wyrazów „1 in2 = 645,16 m2“ powinny być wyrazy „1 in2 = 645,16 mm2“;

3) w Ip. 3 w kolumnie 5 zamiast wyrazów „1 in3 = 16,387 064 m3“ powinny być wyrazy „1 in3= 16,387 064 cm3“.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.