OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2006 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, z późn. zm. 1) ) w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 162, poz. 1149) w załączniku zamiast wyrazów:


„do 18 października 2006 r. do godz. 2400 — przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.
— zawiadomienie właściwej terytorialnie komisji wyborczej o zawarciu umowy w sprawie utworzenia grupy list kandydatów.

— zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast”


powinny być wyrazy:


„do 18 października 2006 r.


do godz. 2400
— przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.
— zawiadomienie właściwej terytorialnie komisji wyborczej o zawarciu umowy w sprawie utworzenia grupy list kandydatów,

— zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast”1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708 i Nr 145, poz. 1050.