OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm. 1) ) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. Nr 103, poz. 869) w § 7 w ust. 5 zamiast wyrazu „Decyzja” powinien być wyraz „Dotacja”.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.