OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) w załączniku „Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)” część „ZASADY METODYCZNE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2008)” oraz część „SCHEMAT KLASYFIKACJI” powinny mieć brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

(Załącznik do obwieszczenia stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru.)